Jordens huvudklimattyper

För att lättare kunna överblicka klimatets variationer från en del av världen till en annan, har försök gjorts att beskriva det med hjälp av några få viktiga parametrar, i första hand temperatur och nederbörd och med hänsyn tagen till rådande vegetationsförhållanden. Den mest kända klassindelningen av det globala klimatet är Köppens system.

Enligt Köppens system delas jorden in i fem huvudklimattyper: tropiska, arida, varmtempererade, kalltempererade och polara klimat. Köppens klimatklassificering bygger på att man tar månadsmedelvärden av temperatur och nederbörd. Klasserna är avsedda att ge områdets naturliga vegetationstyp.

Huvudklasser

Klimatets huvudklasser anges med stora bokstäver:
A) Tropiska regnrika klimat, regnskog
B) Torra (arida) klimat: stäpp (BS) och öken (BW)
C) Varmtempererade klimat, lövskog
D) Kalltempererade klimat, barrskog
E) Polarklimat: tundra (ET) och glaciärer (EF)

Klimatets detaljer

Genom att tillfoga en eller flera små bokstäver till huvudklimattypernas stora kan Köppens klimatindelning göras mer detaljerad:
a) Het sommar
b) Varm sommar
c) Sval sommar
d) Sval sommar, extrem vinterkyla
h) Torrt och hett
k) Torrt, kall vinter
f) Helårsregn
m) Monsunregn
s) Vinterregn
w) Sommarregn

Sveriges vegetationstyper

Sverige sträcker sig enligt denna klassificering från den varmtempererade klimatzonen i Götalands kusttrakter över den kalltempererade klimatzonen, som täcker större delen av landet, och vidare in i den polara klimatzonen uppe på kalfjället.

Läs mer om Sveriges klimat