Vattennivåer i Vänern, Vättern och Mälaren i ett framtida klimat

Under det kommande seklet väntas temperaturen och nederbörden i landet att öka, vilket i sin tur även påverkar vattennivån i de stora sjöarna. Här sammanfattas de studier som gjorts över framtida vattennivåer i Vänern, Vättern och Mälaren.

Idag finns det risk för översvämningar runt våra tre största sjöar och konsekvenserna kan bli stora eftersom många människor bor vid sjöarna. Detta gäller speciellt för Vänern och Mälaren. Även låga vattennivåer kan vissa somrar orsaka problem. För Sveriges tre största sjöar har speciella studier gjorts över hur vattennivån kan komma att förändras i framtiden.

Vänern

Redan i dagens klimat är översvämningsrisken vid Vänern stor. Under hösten och vintern 2000 - 2001 var Vänerns nivå mycket hög under en lång tid. Skadorna blev stora på bland annat fastigheter, vägar och jordbruksmark.

Vattnet från Vänern tappas vid Vargöns kraftverk och förs sedan vidare genom Göta älv och Nordre älv till havet. Götaälvdalen är ett av Sveriges mest skredkänsliga områden och risken för skred och erosion ökar när vattenflödet i älven ökar. Älvstränderna är dessutom översvämnings-känsliga vid höga flöden och höga vattennivåer i havet. Detta gör att man inte kan öka tappningen mer än till en viss gräns när vattennivån i Vänern stiger.

Sedan hösten 2008 tillämpas en ny tappningsstrategi för Vänern för att minska vattennivån i extrema situationer. Den nya strategin tar inte bort alla översvämningar, men de mest extrema nivåerna i sjön beräknas bli lägre än de skulle varit utan den.

I ett framtida klimat väntas en omfördelning av tillrinningen till Vänern ske under året. När temperaturen ökar blir inte snötäcket lika stort och vårfloden blir mindre tydlig. Dessutom beräknas nederbörden under vintern att öka och avdunstningen sommartid bli större. Dessa faktorer gör att tillrinningen till Vänern beräknas öka vintertid och minska under vår och sommar.

Detta i sin tur får till följd att både de höga och låga vattennivåerna väntas bli mer vanliga, de höga nivåerna under vissa vintrar och de låga under vissa somrar. Den situation som vi hade vintern 2000/2001 med högt vattenstånd till följd av hög tillrinning både under höst och vinter kan bli vanlig i framtiden. Den nya tappningsstrategin för Vänern är troligtvis inte tillräcklig för att få bukt med framtida översvämningar utan ytterligare åtgärder kan komma att behövas.

Översvämningsrisker Vänern

Vättern

Det är de södra delarna av Vättern som är mest känsliga för översvämning. Det beror på att landhöjningen är större i sjöns norra delar än i de södra och att vattenytan därför tippar så att vattennivån långsamt höjs i de södra delarna och sjunker i de norra.

Klimatberäkningar för Vättern tyder på en minskning av vattennivån, både vad gäller de höga och låga vattenstånden. Minskningen väntas vara ungefär lika stor som vattenståndsökningen i Jönköping på grund av landhöjningen. Ändringarna kommer därför i snitt att ta ut varandra.

Regleringen av Vättern- historiskt, nutid och framtid.

Mälaren

Vattennivån i Mälaren är beroende av tillrinningen från ett stort antal vattendrag i Mälardalen samt av hur mycket vatten som kan tappas ut från sjön. Idag är den totala maxtappningen begränsad till ca 800 m³/s och så länge denna inte ökas får vi räkna med betydande risker för översvämningar runt Mälaren. Ett förslag finns att i samband med ombyggnaden av Slussen öka tappningskapaciteten till totalt 2000 m³/s från hela Mälaren. Denna ökning skulle tillsammans med en ny reglering av sjön minska risken för översvämningar betydligt.

En ökad tappningskapacitet och en ny reglering skulle skapa förutsättningar för att även klara av stora tillrinningar till Mälaren i ett framtida klimat. Beräkningar pekar samtidigt på att de låga vattenstånden i Mälaren kan bli vanligare sommartid under andra halvan av detta sekel. Då kan det bli aktuellt att justera regleringen igen för att bättre klara av dessa nya förutsättningar.

Förslag till ny reglering av Mälaren

En sammanfattning av hur vattennivåerna i de stora sjöarna väntas förändras i ett framtida klimat.
  Låga vattennivåer Höga vattennivåer
Vänern Mer vanliga Mer vanliga
Vättern Mer vanliga Mindre vanliga
Mälaren Mer vanliga Mindre vanliga under förutsättning att den nya tappningsstrategin införs.