Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 7, 2009

Diversiteten av växtplankton var låg i Skagerrak och proverna dominerades av dinoflagellatsläktet Ceratium. En klorofyllfluorescenstopp vid kusten (P2) dominerades också av Ceratium-arter. Vid Kattegatts kuststation N14 var kiselalgen Proboscia alata vanligast och den filamentösa cyanobakterien …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2009

Prymnesiophyten Chrysochromulina spp. blommade i Skagerrak och i Kattegatt. I övrigt var kiselalgen Pseudo-nitzschia spp. vanlig i Skagerrak. I Kattegatt var kiselalgerna Pseudo-nitzschia spp. och Phaeodactylum tricornutum vanliga utöver Chrysochromulina-blomningen. I Östersjön hade mängden av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2009

Trots låga klorofyll a-halter var det kiselalgsblomning med framför allt Skeletonema costatum och Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen i Skagerrak-området. I Kattegatt dominerade små arter, som kiselalgen Phaeodactylum tricornutum och flagellaten Chrysochromulina spp. Höga klorofyll a-halter …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2009

Låg diversitet preglade växtplankotnproverna från Skagerrak och det var små arter som cryptomonader och chrysophycéer som fanns med högst cellantal. I Kattegatt fanns prymnesiophyten Chrysochromulina spp. med höga cellantal. I Östersjön var det kiselalgsblomning vid många stationer och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2009

Låga klorofyllhalter och låg artdiversitet noterades i Skagerrak och Kattegatt vid provtagningarna i mitten av mars månad. Den för fisk skadliga arten Pseudochattonella farcimen var vanlig i yttre Skagerrak (Å17), och vid Kattegattstationerna N14 och Anholt E var samma art en av de talrikaste i de …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2009

Höga maximavärden av klorofyllfluorescens samt integrerade (0-20 m) klorofyll a värden långt över medel indikerade att vårblomningen hade kommit i gång i Skagerrak och Kattegatt. Detta kunde också bekräftas vid analyserna av växtplanktonproverna, där det var relativt många arter av kiselalger men …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2009

Normalt låga vintervärden av klorofyll a uppmättes vid samtliga stationer i Västerhavet och i Östersjön. Ingen nämnvärd aktivitet observerades i växtplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt. I Östersjön återfanns den potentiellt giftiga prymnesiofyten Chrysochromulina polylepis* vid alla …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2008

Antalet arter var lågt och cellantalen var låga i Skagerrak och Kattegatt, vilket också ledde till låga klorofyllhalter. Ett fåtal av prymnesiofyten Chrysochromulina polylepis*, som troligtvis transporterats dit med baltiska strömmen, observerades vid båda Kattegattstationerna och vid kuststationen …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2008

Provtagning i yttre Skagerrak utgick på grund av dåligt väder. Vid kuststationen Släggö hade växtplanktondiversiteten sjunkit jämfört med månaden innan, men kiselalger dominerade fortfarande. De vanligaste kiselalgerna var Pseudo-nitzschia spp. och Skeletonema costatum complex.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2008

Provtagning i yttre Skagerrak utgick på grund av dåligt väder. Vid kuststationen Släggö hade växtplanktondiversiteten sjunkit jämfört med månaden innan, men kiselalger dominerade fortfarande. De vanligaste kiselalgerna var Pseudo-nitzschia spp.* och Skeletonema costatum complex. Situationen var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad