Sök publikationer

Revidering av fysikaliska och kemiska bedömningsgrunder i kustvatten Underlag inför uppdatering av HVMFS 2013:19

RapporterROOceanografi

Detta är ett underlag för revidering av bilaga 5 i HVMFS 2013:19, Bedömningsgrunder för fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszonen. Underlaget innefattar främst en uppdatering av referensvärden för näringsämnen samt förslag på uppdatering av viss text i …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 62
Författare: Lena Viktorsson, Karin Wesslander
Publicerad: februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 4-5, 2018

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 80 meters djup, i Norra Gotlandsbassängen från 90-125 meter. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Johan Kronsell
Publicerad: februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges stora sjöar idag och i framtiden. Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.

RapporterKlimatologiKlimat

I denna rapport beskrivs den klimatrelaterade problematiken kring landets fyra största sjöar i ett tidsperspektiv fram till 2100. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är mycket olika till sin karaktär, men vissa gemensamma problem finns. Av sjöarna är det Vänern som har de största …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 49
Författare: Anna Eklund, Katarina Stensen, Ghasem Alavi, Karin Jacobsson
Publicerad: februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtida havsnivåer i Sverige

RapporterKlimatologiKlimat

Sveriges kustområden drabbas ibland av tillfälliga översvämningar i samband med stormar eller då kraftiga lågtryck passerar. Översvämningar kan orsaka allvarliga samhällsstörningar och vatteninträngning i byggnader kan ge upphov till stora kostnader. Den pågående globala uppvärmningen, med stigande …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 48
Författare: Signild Nerheim, Sofie Schöld, Gunn Persson och Åsa Sjöström
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Beräkning av högsta vattenstånd längs Sveriges kust

RapporterKlimatologiKlimat

I rapporten redovisas hur en metod framtagits för att kunna skatta de allra högsta havsvattenstånd som kan uppträda vid de mätstationer för havsvattenstånd som finns längs Sveriges kust. Metoden är generell och principerna kan därför tillämpas på mätdataserier från olika platser. För att kunna …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 45
Författare: Sofie Schöld, Cajsa-Lisa Ivarsson, Signild Nerheim och Johan Södling
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndsdynamik längs Sveriges kust

RapporterOceanografiOceanografi

För att skapa ett samhälle väl anpassat till dagens och framtidens havsnivåer behövs besluts- och planeringsunderlag. Skyddsåtgärder och designnivåer för kustskydd är högaktuella frågor och många aktörer är intresserade av information kring potentiella maxnivåer för vattenstånd på olika …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 123
Författare: Sofie Schöld, Sverker Hellström, Cajsa-Lisa Ivarsson, Per Kållberg, Helma Lindow, Signild Nerheim, Semjon Schimanke, Johan Södling och Lennart Wern
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Statistisk metodik för beräkning av extrema havsvattenstånd

RapporterOceanografiOceanografi

Som ett led i arbetet att förbättra metoderna för planeringsunderlag gällande extrema havsvattenstånd har SMHI gjort en inventering av statistiska metoder för extremvärdesanalys. Metoderna är vanligt förekommande när olika dimensioneringsunderlag tas fram. För att ta fram statistik med hög …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 124
Författare: Johan Södling och Signild Nerheim
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Karttjänst för framtida medelvattenstånd längs Sveriges kust

RapporterKlimatologiKlimat

Havsnivån stiger och orsaken är den globala uppvärmningen. Effekterna av uppvärmningen på havets nivå kommer främst från den termiska expansionen samt bidrag från smältande glaciärer och de stora landisarna på Grönland och Antarktis.

Hur snabbt den globala havsnivån stiger beror på hur stora …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 41
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Lokala effekter på extrema havsvattenstånd

RapporterOceanografiOceanografi

När havsvattennivån ska beräknas för en viss plats behöver hänsyn tas till lokala förhållanden. Vattenståndet lokalt kan avvika från det som observeras vid en av SMHI:s eller andras mätplatser. Geografin på platsen och vågor kan leda till högre vattennivåer än de som observeras vid …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 125
Författare: Lasse Johansson, Walter Gyllenram och Signild Nerheim
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Studien har främst omfattat analyser av extrem korttidsnederbörd i observationer från SMHIs nät av automatiska meteorologiska stationer. Även analyser av korttidsnederbörd från kommunala mätare, manuella meteorologiska stationer, väderradar och klimatmodeller har genomförts. De huvudsakliga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 47
Författare: Jonas Olsson, Peter Berg, Anna Eronn, Lennart Simonsson, Johan Södling, Lennart Wern, Wei Yang
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår