Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 10, 2011

Växtplanktondiversiteten var relativt låg vid båda Skagerrakstationerna. Släktet Ceratium som förekommit i höga cellantal under hela hösten återfanns även nu i relativt höga celltätheter. Artdiversiteten var lite högre i Kattegatt jämfört med Skagerrak förutom vid den sista provtagningen vid Anholt …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2011

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak var inom det normala för årstiden. I Kattegatt återfanns däremot förhöjda klorofyll a värden vid N14 samt vid provtagningstillfälle två vid Anholt E. Växtplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt dominerades i november dels av stora mängder …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: november 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2011

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak och Kattegatt var på de flesta stationer normala för säsongen. Fytoplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt karaktäriserades i oktober av en sparsam artdiversitet och dominerades framförallt av cryptomonader, små nakna dinoflagellater samt …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: oktober 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2011

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak och Kattegatt var på de flesta stationer normala för säsongen. Släggö är dock ett intressant undantag där värdena låg under det normala men samtidigt uppvisade fytoplanktonprovet från Släggö en väldigt hög celltäthet. Fytoplanktonsamhället i …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: september 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2011

I denna förkortade rapport visas endast resultaten från analyserna av växtplanktonprover. Rapporten kommer dock kompletteras i början av nästa vecka med resultat från klorofyll a analyserna. I Skagerrak präglades växtplanktonsamhället vid den yttre stationen Å17 av låg diversitet medans den inre …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: augusti 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2011

Låg diversitet präglade växtplanktonproverna från Västerhavet generellt. Små arter som cryptomonader och Chrysochromulina spp. dominerade. Ett fåtal kiselalger var vanligt förekommande vid kusten i Skagerrak och vid båda Kattegattstationerna. Dinoflagellaten Prorocentrum minimum och den filamentösa …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2011

Växtplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt innehöll framförallt små flagellater och i Skagerrak dominerade coccolithophoriden Emiliana huxleyi vid Å17, den mest nordliga stationen. Släggö hade en artrik planktonflora som dominerades av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus. I Kattegatt …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2011

I Skagerrak dominerade släktet Dinobryon fram för allt vid utsjöstationen Å17. De integrerade klorofyll a koncentrationerna visade tydligt att vårblomningen var ett avslutat kapitel detta år. Även i Kattegatt återfanns relativt låga klorofyll a koncentrationer. Få arter återfanns och fram för allt …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: april 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2011

I Skagerrak var växtplanktonfloran mycket fattig och dominerades av små flagellater. De integrerade (0-20m) klorofyll-värdena var låga, men inom det normala för denna månaden. I Kattegatt var resterna efter vårblomningen tydliga och den för fisk skadliga arten Pseudochattonella sp. blommade både …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2011

Planktonsamhället i Västerhavet innehöll framför allt kiselalger där Skeletonema marinoi dominerade klart vid samtliga planktonstationer i både Skagerrak och Kattegatt. Även olika cryptomonader som Teleaulax förekom i relativt höga tätheter över hela Västerhavet. De uppmätta chl a värdena var låga …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: februari 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad