Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 5, 2011

Låg diversitet präglade växtplanktonproverna från Västerhavet generellt. Små arter som cryptomonader och Chrysochromulina spp. dominerade. Ett fåtal kiselalger var vanligt förekommande vid kusten i Skagerrak och vid båda Kattegattstationerna. Dinoflagellaten Prorocentrum minimum och den filamentösa …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2011

Växtplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt innehöll framförallt små flagellater och i Skagerrak dominerade coccolithophoriden Emiliana huxleyi vid Å17, den mest nordliga stationen. Släggö hade en artrik planktonflora som dominerades av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus. I Kattegatt …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2011

I Skagerrak dominerade släktet Dinobryon fram för allt vid utsjöstationen Å17. De integrerade klorofyll a koncentrationerna visade tydligt att vårblomningen var ett avslutat kapitel detta år. Även i Kattegatt återfanns relativt låga klorofyll a koncentrationer. Få arter återfanns och fram för allt …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: april 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2011

I Skagerrak var växtplanktonfloran mycket fattig och dominerades av små flagellater. De integrerade (0-20m) klorofyll-värdena var låga, men inom det normala för denna månaden. I Kattegatt var resterna efter vårblomningen tydliga och den för fisk skadliga arten Pseudochattonella sp. blommade både …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2011

Planktonsamhället i Västerhavet innehöll framför allt kiselalger där Skeletonema marinoi dominerade klart vid samtliga planktonstationer i både Skagerrak och Kattegatt. Även olika cryptomonader som Teleaulax förekom i relativt höga tätheter över hela Västerhavet. De uppmätta chl a värdena var låga …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: februari 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 13, 2010

Generellt sätt återfanns få celler vid samtliga stationer vilket är normalt för säsongen. I Skagerrak återfanns trots allt relativt många arter men endast ett fåtal individer av varje sort. Kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia återfanns i höga tätheter vid Skagerraks yttre station (Å17) samt vid båda …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: december 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 12, 2010

Den största skillnaden mellan växtplanktonproverna från Skagerrak och Kattegatt var den stora förekomsten av kiselalgerna Pseudosolenia calcar-avis och Pseudo-nitzschia spp. i Kattegatt. Arterna fanns i Skagerrak också, men i små mängder. Dinoflagellaten Akashiwo sanguinea var vanlig vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2010

Artdiversiteten bland växtplankton var ganska hög både i Skagerrak och i Kattegatt, men cellantalen var högre i Kattegatt-analyserna. Kiselalger dominerade i proverna och klorofyll a halterna låg inom medel vid samtliga stationer, fast de var lite förhöjda inom gränserna vid Å13 i Skagerrak och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2010

Vid provtagningstillfället i början av september uppmättes de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Västerhavet till, för säsongen, normala värden på de flesta stationer. Enda undantagen var Släggö där värdena låg under det normala och Anholt E där värdena var något över det normala. …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: oktober 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2010

En mer höstlik planktonflora med mer dinoflagellater observerades i växtplanktonproverna från Skagerrak. Detta var inte lika tydligt i Kattegatt. Relativt få arter och få celler återfanns på de ordinarie planktonstationerna i Skagerrak. Låga klorofyllfluorescensvärden runt 1-1,5 uppmättes vid de …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: augusti 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad