Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 3, 2011

I Skagerrak dominerade släktet Dinobryon fram för allt vid utsjöstationen Å17. De integrerade klorofyll a koncentrationerna visade tydligt att vårblomningen var ett avslutat kapitel detta år. Även i Kattegatt återfanns relativt låga klorofyll a koncentrationer. Få arter återfanns och fram för allt …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: april 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2011

I Skagerrak var växtplanktonfloran mycket fattig och dominerades av små flagellater. De integrerade (0-20m) klorofyll-värdena var låga, men inom det normala för denna månaden. I Kattegatt var resterna efter vårblomningen tydliga och den för fisk skadliga arten Pseudochattonella sp. blommade både …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2011

Planktonsamhället i Västerhavet innehöll framför allt kiselalger där Skeletonema marinoi dominerade klart vid samtliga planktonstationer i både Skagerrak och Kattegatt. Även olika cryptomonader som Teleaulax förekom i relativt höga tätheter över hela Västerhavet. De uppmätta chl a värdena var låga …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: februari 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 13, 2010

Generellt sätt återfanns få celler vid samtliga stationer vilket är normalt för säsongen. I Skagerrak återfanns trots allt relativt många arter men endast ett fåtal individer av varje sort. Kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia återfanns i höga tätheter vid Skagerraks yttre station (Å17) samt vid båda …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: december 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 12, 2010

Den största skillnaden mellan växtplanktonproverna från Skagerrak och Kattegatt var den stora förekomsten av kiselalgerna Pseudosolenia calcar-avis och Pseudo-nitzschia spp. i Kattegatt. Arterna fanns i Skagerrak också, men i små mängder. Dinoflagellaten Akashiwo sanguinea var vanlig vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2010

Artdiversiteten bland växtplankton var ganska hög både i Skagerrak och i Kattegatt, men cellantalen var högre i Kattegatt-analyserna. Kiselalger dominerade i proverna och klorofyll a halterna låg inom medel vid samtliga stationer, fast de var lite förhöjda inom gränserna vid Å13 i Skagerrak och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2010

Vid provtagningstillfället i början av september uppmättes de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Västerhavet till, för säsongen, normala värden på de flesta stationer. Enda undantagen var Släggö där värdena låg under det normala och Anholt E där värdena var något över det normala. …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: oktober 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2010

En mer höstlik planktonflora med mer dinoflagellater observerades i växtplanktonproverna från Skagerrak. Detta var inte lika tydligt i Kattegatt. Relativt få arter och få celler återfanns på de ordinarie planktonstationerna i Skagerrak. Låga klorofyllfluorescensvärden runt 1-1,5 uppmättes vid de …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: augusti 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2010

Växtplanktonsituationen i Skagerrak och Kattegatt var rätt stabil jämfört med provtagningsomgången tre veckor tidigare. Dock observerades inga klorofyllfluorscenstoppar av betydelse denna omgång. Bara vid W Landskrona på gränsen till Öresund togs ett extra prov på 15 meter på grund av en topp i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2010

En typisk sommarsituation observerades i växtplanktonproven från Skagerrak och Kattegatt. Få arter hittades, vanligast var dinoflagellatsläktet Ceratium med många arter och kiselalgerna Proboscia alata och Dactyliosolen fragilissimus. Klorofyllfluorescenstoppar i yttre Skagerrak dominerades av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad