2006 - Vårfloden i norra Sverige

Årets vårflod i norra Sverige blev beskedlig. Mest anmärkningsvärt är att den i norra Norrland kom ovanligt tidigt och att även fjällvattendrag långt uppe i Lappland hade vårflodskulmen redan under första hälften av maj.

Vid månadsskiftet april-maj hade vårflodskulmen nått upp till en linje från mellersta Värmland till södra Hälsingland. Regn under snösmältningen i slutet av april fick till följd att många små och medelstora vattendrag i sydöstra Norrland vid månadsskiftet kom upp i höga flöden med 2-5 års återkomsttid*.

Fram till den 12 maj blev det sedan mycket varmt och torrt väder i norra Sverige, vilket medförde snabb snösmältning av det kvarvarande snötäcket i skogsområdena i Norrland och norra Svealand. Detta gjorde att vårfloden kulminerade under första hälften av maj i skogsvattendragen ända uppe i nordligaste Lappland. Eftersom vinterns snömagasin varit relativt litet och tillskottet från regn under snösmältningen också var litet kulminerade vårfloden på en ganska låg nivå trots den snabba snösmältningen.

Även i fjälltrakterna förekom en betydande snösmältning och en stor del av snötäcket smälte bort speciellt i lågfjällsområdena. Under perioden 8-15 maj kulminerade i regel flödena i fjällvattendragen i Dalarna och södra Norrland men också i vattendrag från lågfjällsområden i norra Norrland. Kulmen var på en låg nivå utom i Dalafjällen, där Österdalälven vid Idre den 10 maj hade ett flöde motsvarande 4 års återkomsttid.

I norra Norrland inföll vårflodskulmen ovanligt tidigt, och speciellt ovanligt är att en hel del av fjällfloden redan då gick till avrinningen. Det bidrog till att Torneälven och Kalixälven kulminerade den 10-12 maj på ungefär normal vårflodsnivå. Den snabba flödesökningen gjorde att flera isproppar uppstod i Torneälven, dock utan att ställa till större skador.

Under andra hälften av maj fortsatte snösmältningen i fjällområdena, men i ganska långsam takt. Många fjällvattendrag fick en andra låg flödestopp i slutet av maj. Vid månadsskiftet maj-juni var det i stort sett bara högfjällsområden i Lappland och Jämtland som hade kvar ett snötäcke av betydelse.

Den totala vattenvolymen av årets vårflod i norra Sverige blev mindre än den normala. Endast vattendragen i sydvästra Jämtland, västra Härjedalen och västra Dalarna väntas, då all snö i fjällen har smält, att få normal vårflodsvolym.


*Återkomsttid för ett flöde är den tidsperiod inom vilken ett lika stort eller större flöde i genomsnitt inträffar en gång.

Martin Häggström
(Källa: Väder och Vatten, maj 2006)