November 2017 - Flöden över de normala

Flödena var över de för månaden normala i hela Sverige. Fortsatt lågt vattenstånd i de stora sjöarna. I Mälaren var dock vattenståndet nära det normala.

Vattenföring

Flödena var över de för månaden normala i hela landet. På de flesta håll i Götaland och Svealand ökade flödet mot slutet av månaden. Östra och norra Norrland hade högst flöden i början av månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer november 2017 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Medelvattenståndet i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön låg under det för månaden normala. I Mälaren var medelvattenståndet något under men nära det normala. I Vänern, Mälaren och Hjälmaren uppmättes det högsta vattenståndet i slutet av månaden. Storsjön och Vättern hade högst vattenstånd i mitten av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar november 2017 (67 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var den för årstiden normala i stora delar av landet. De högsta halterna uppmättes i södra och östra delarna av Götaland, östra Svealand, södra Norrlands inland och de östra delarna av norra Norrland. Endast södra Gotland hade halter över de för månaden normala.

Snö

I mitten av månaden var snöns vatteninnehåll mycket över det normala i inre delarna av Östergötland, Närke och Västmanland. Fjällkedjan, framför allt de södra delarna och Tornedalen hade halter över de normala. Inre delen och kusten i norra Norrland, södra Norrland, östra Svealand och inre Götaland hade halter under eller mycket under de för månaden normala. Stora delar av Götaland, östra Svealand och en liten del i södra Norrland hade barmark.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2017. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i de små magasinen var fortfarande normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen var nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av landet.   

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 november 2017 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 november 2017 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen har stigit i Götaland, Svealand och södra Norrland med upp till 30 centimeter. I övriga delar av Norrland har nivåerna sjunkit med 10–25 centimeter.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen över eller nära de normala för årstiden. Stora delar av Götaland och Norrland hade nivåer över de normala. I delar av Skåne och Blekinge var nivåerna mycket över de normala.

De stora grundvattenmagasinen hade nivåer under eller mycket under de normala i stora delar av landet. Svealand, nordöstra Götaland och södra Norrlandskusten hade nivåer mycket under de normala. I södra Götaland och på Gotland var de nära de normala. I Norrbotten var grundvattennivåerna över eller mycket över de normala.

Grundvattentillgången är god eller tillfredställande i större delen av landet men lokala avvikelser kan förekomma.