REGTREND

REGTREND (Kvantifiering av osäkerheter av regionala klimattrender och dess konsekvenser för beslutsfattande om klimatanpassning) huvudsakliga mål är att undersöka osäkerheter som orsakas av naturliga variationer i klimatet, idag och i framtiden. Fokus ligger på variabler relevanta för användare av regional klimatinformation, och hur förbättrad och mer pålitlig information om osäkerheter kan påverka och hanteras i beslutsprocesser.

Klimatförändringen påverkar aktörer i alla samhällssektorer. Alltså är det viktigt att myndigheter, kommuner, näringsliv och enskilda egendomsägare agerar för att anpassa sig till pågående och framtida klimatförändringar. Kommuner och andra lokala och regionala aktörer är de som genomför merparten av de konkreta anpassningsåtgärderna.

Som underlag till anpassningsåtgärder har beslutsfattare ofta bara tillgång till en liten del av resultaten från alla existerande klimatsimuleringar. På regional skala är de existerande modellensemblerna oftast för små för att kunna fånga hela den osäkerhet som orsakas av naturliga klimatvariationer, som på de tidsskalor som är relevanta för anpassning kan vara av större betydelse än den beräknade framtida trenden. Detta betyder att framtida förändringar kan komma att skilja sig avsevärt från den information som dagens beslut grundar sig på.

För att överbrygga detta grundläggande problem ska REGTREND analysera nya, nyligen genomförda stora ensemblesimuleringar med globala klimatmodeller. Det tillgängliga antalet globala simuleringar är åtminstone 10 gånger större än antalet regionala simuleringar, på vilka dagens klimatinformation bygger.

Vårt mål är att identifiera de regioner där osäkerheten är särskilt stor eller liten. Huvudsakligen Europa och Sverige, men det globala tillvägagångssättet tillåter liknande undersökningar för hela världen.

Resultaten från globalmodellerna kommer att jämföras med existerande simuleringar med regionalmodeller över Europa och Sverige. Det är viktigt att ta reda på till hur stor del som de regionala simuleringarna fångar osäkerheterna i klimatförändringen och om det finns systematiska skillnader i förändringssignalen mellan regionala och globala simuleringar. Att kombinera information om sannolikheter från det stora antalet globala simuleringar med den högupplösta informationen från det begränsade antalet regionala simuleringar kommer att ge mer pålitlig regional information till beslutsfattare.

REGTREND syftar också till att öka kunskapen om de fysikaliska processer som kan styra variabiliteten i regionala trender. Möjliga kopplingar mellan särskilda regionala trender och tänkbara storskaliga drivare, som atmosfäriska cirkulationsmönster eller havsströmmar och fördelning av yttemperatur, kommer att undersökas.

I samarbete med beslutsfattare och planerare på lokal och regional nivå ska REGTREND sammanställa hur förbättrad och mer pålitlig information om osäkerheter kan användas. Det kommer att göras för olika tillvägagångssätt t.ex.: adaptiv styrning (valet av en strategi som kan modifieras för att uppnå bättre prestanda medan man lär sig mer om nuvarande problem och om hur framtiden utvecklar sig), scenarioplanering (där hänsyn tas till många troliga utfall för att utvärdera prestandan hos olika alternativa policybeslut), och robusta eller resilienta strategier (som fungerar tillräckligt bra i alla förutsedda framtida klimat). Vi kommer också att sammanställa hur mer detaljerad information om osäkerheter kan sammanlänkas med redan tillgänglig information. För Sverige betyder detta nyligen publicerade rapporter med regional information om framtidens klimat för vart och ett av Sveriges 21 län.

Partner i projektet 

SMHI

Finansiering

REGTREND finansieras av FORMAS.

Tidsperiod

REGTREND pågår från 2017 till 2019.

Kontaktperson på SMHI

Torben Königk