InterDec

InterDec (The potential of seasonal-to-decadal-scale inter-regional linkages to advance climate predictions) syftar till att förstå ursprunget till klimatets variation på årtiondeskalan i världens olika regioner och kopplingarna däremellan, med hjälp av observationsdata och samordnade flermodellsexperiment.

InterDec är ett internationellt initiativ som syftar till att förstå ursprunget till klimatets variation på årtiondeskalan i olika delar av världen och kopplingarna däremellan, med hjälp av observationsdata och samordnade flermodellsexperiment. Förståelse för och framgångsrika förutsägelser av de klimatvariationer på årtiondeskalan som påverkar regional förekomst av extrema väderfenomen kommer vara till en enorm nytta för samhället och ekonomin.

Samhällens sårbarhet för extremt väder och klimat består i riskerna för jordbruket och infrastrukturen, ökad risk för skogsbränder eller hälsoproblem. Systematisk analys av interregionala kopplingar mellan Arktis, tempererade breddgrader och tropikerna leder till en bättre förståelse av extremfenomen såsom brott och intensifieringar av monsunen, köldknäppar och värmeböljor på medelhöga breddgrader i Eurasien, eller snabba minskningar av havsisen i Arktis. Genom att identifiera nyckelregionerna bakom variationer på årtiondeskalan kan förutsägelserna på den skalan göras pålitligare, vilket i sin tur kan leda till förbättrade strategier för prevention och minimering av katastrofer, särskilt i tättbefolkade områden.

Kärnan av InterDec är koordinerade känslighetsexperiment i flera modeller med en hierarki av de bästa nuvarande klimatmodellerna, vilket gör att klimatresponsen på specifika störningar i en viss region kan extraheras explicit. Det är oumbärligt för att förstå vikten av enskilda regioner för kopplingar mellan breddgrader och kunna ta isär de fysiska processerna bakom dessa kopplingar. Sådan kunskap får man inte genom att enbart analysera befintliga simuleringar såsom CMIP5, CMIP6 eller PRIMAVERA, eller från observationer, vilka inte ger några kontinuerliga atmosfäriska och oceaniska parametrar utan luckor i tid och rum. En koordinerad flermodellsmetod är därför central för att bedöma resultatens tillförlitlighet och kvantifiera osäkerheten.

Projektets mål

Huvudmålet med InterDec är en förbättrad förståelse av kopplingarna mellan Arktis, tempererade zoner och tropikerna för klimatvariationerna på tidsskalor upp till årtionde, samt dessas mekanismer och prognospotential. Projektets delmål är:

  • Undersöka de mekanismer som styr snabba atmosfäriska kopplingar via både troposfäriska och stratosfäriska processer mellan polerna och lägre breddgrader och utforska möjligheten till förutsägelser på en tidsskala från delårstid till årstid.
  • Främja vår förståelse av hur frekvens och amplitud av extrema väderfenomen kan påverkas av förändringar över årtionden i klimatets bakgrundsförhållanden.
  • Utforska världshavens roll i lågfrekvent signalkommunikation mellan högre och lägre breddgrader och konsekvenserna för förutsägbarhet över decennier.
  • Utforska mervärdet hos bättre upplösning i klimatmodeller för en mer realistisk presentation av de processer som sammanlänkar högre och lägre breddgrader och för bättre regional förutsägbarhet av extrema klimat och väderfenomen.
  • Kommunicera den förbättrade kunskapen om förekomsten av extrema klimatfenomen på skalan från delårstid till årtionde till klimatinstitut och beslutsfattare.

SMHI:s roll

Inom InterDec leder SMHI task 6 - Kvantifiera rollen som Nordatlantens subpolära virvel (SPG) och MOC spelar för kopplingar mellan polerna och lägre breddgrader. Denna uppgift syftar till att genom undersökningar av existerande datamängder från observation och modellering:

  • undersöka påverkan från temperaturvariationer i den subpolära virveln och från den nyligen observerade och prognostiserade nedkylningstendensen (Nordatlantens så kallade “cold blob”) på Europas klimat och sannolikheten för extrema nederbördsfenomen, torka, värmeböljor och köldknäppar.
  • analysera den roll AMOC spelar för frekvens och nederbörd hos den afrikanska monsunen.
  • förbättra förståelsen av de mekanismer som påverkar variationer av SPG, AMOC och deras återkoppling på Arktis.
  • undersöka den roll av  modellfel av Nordatlantens yttemperatur och Arktis havsiskoncentration liksom rollen av högupplösning spelar för realismen hos simulerade oceandrivna kopplingar.

SMHI kommer även delta i koordinerade modelleringsexperiment för att vidare undersöka kopplingarna mellan arktisk havsis och lägre breddgrader.

Partner i projektet

InterDec samordnas av Daniela Matei (Max-Planck-Institut für Meteorologie) och består av partners från 4 europeiska länder, Kina och Japan. 

Finansiering

InterDec finansieras av Belmont Forum och JPI Climate (sponsorer: NSFC, BMBF, JST, RCN, FORMAS, NERC).

Tidsperiod

InterDec pågår från  2016 till 2019, inklusive utvidgningsprojektet TRACE.

Kontaktperson på SMHI

Torben Königk