September 2019 - Långsam avkylning

Vattenståndet var omkring det normala vid månadens inledning men lågtryckspassager gav upphov till snabba förändringar. De högsta våghöjderna observerades i mitten av månaden då resterna av den tropiska cyklonen Dorian nådde norra Europa. Månaden varvades av varma och kalla luftmassor vilket ledde till långsam avkylning av ytvattnet under månaden.

Ytvattentemperaturen

Den varma luftmassa som, under slutet av augusti, varit placerad över landet sveptes bort redan under månadens första dag och ytvattnet började långsamt kylas av. Temperaturen i Bottniska viken var då 15-17 grader och 18-20 grader i Östersjön och Västerhavet.

Den 9 fördes tillfälligt varmare luft upp från sydost då ett lågtryck rörde sig över södra Östersjön. Då lågtrycket passerade vidare österut drogs svalare luft ned norrifrån och ytvattnet fortsatte åter att kylas av.

Den 14 gav ett högtryck över Brittiska öarna och ett lågtryck över Island upphov till kraftiga och kyliga nordvästliga vindar. Det resulterade i uppvällning av bottenvatten längs med kusten i Bottenhavet och Östersjön. Samtidigt som vintern ankom i norr kyldes så ytvattnet fortsättningsvis av under de följande dagarna.

Avkylningen bromsades den 21 då en högtrycksrygg förde upp varm luft från kontinenten. Ytvattentemperaturen hade då nått månadens lägsta värden på 10-11 grader centralt i Bottniska viken och 11-12 grader i Östersjön.

I slutet av månaden varvades någon ytterligare puff med sydliga vindar och varm luft med ostadigare väder och sakta avancerande kyla norrifrån. Vid månadens slut var ytvattentemperaturen 11-12 grader i Bottniska viken och 13-14 grader i Östersjön och Västerhavet.

Månadens medelvärde för ytvattentemperatur låg kring, eller någon grad över, normalt. Nytt maximivärde uppmätt vid Norrbyn på 17,1°, sedan stationens startår 2013.

Ytvattentemperatur i kustvatten september 2019 (84 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2019. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

Likt augusti inleddes även september med vattenstånd omkring det normala. I landets västra och södra del höll sig nivåerna inom en dryg decimeter från medelvattenståndet under första halvan av månaden, medan vattenståndet i Bottenviken steg rejält redan den 5 i samband med att ett lågtryck med friska sydvindar rörde sig åt nordost över Skandinaviska halvön. I Kalix uppnåddes 53 cm natten mot den 6, vilket blev den högsta noteringen för både Östersjön och Bottniska viken under september.

Resterna av den tropiska cyklonen Dorian nådde norra Europa i form av ett omfattande lågtryck kring den 15. I Skagerrak och Kattegatt steg vattnet snabbt och översteg 80 cm längs hela den svenska västkusten från Strömstad till Malmö. I Uddevalla nådde vattnet 106 cm över medel den 15, vilket blev månadens högsta uppmätta vattenstånd.

Då Skanör söder om Öresund med -83 cm samtidigt noterade månadens lägsta vattenstånd, bidrog det till att inflödet till Östersjön via Bälten och Öresund höjde nivån i hela Östersjön med drygt två decimeter. Efter en vecka började dock vattnet sjunka undan och närmade sig åter medelnivån.

Ett nytt lågtryck passerade över Skåne på månadens sista dag och skickade åter upp vattennivåerna emot 80 cm på västkusten, men de tidigare högsta och lägsta noteringarna stod sig.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2019 (139 kB, pdf)

Höga vågor

Flera lågtryck passerade under september men inga månadsrekord noterades utan det var ganska normala signifikanta våghöjder* för att vara september.

Den 1 passerade en kallfront med åska över de östra farvattnen. På Bottenhavet var det en sydostlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,0 meter.

På kvällen den 2 rörde sig ett lågtryck in mot Sydnorge och på västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,9 meter och vid Väderöarna till 2,5 meter. Sedan var det en period fram till den 7 september då våghöjden vid flera tillfällen steg till omkring 2,5 meter på västkusten. Efter detta blev det en period med mestadels ost- till nordostlig vind och våghöjden höll sig under en meter på västkusten fram till den 11.

Den 11-12 rörde sig flera lågtryckssystem in mot Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,1 meter. På ostkusten var det sydväst 13 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 3,4 meter.

Bojskifte vid Knolls grund 13 september
Bojskifte vid Knolls grund den 13 september med en signifikant våghöjd på ca 1,5 meter. Foto Erik Udehn

Resterna av den tropiska cyklonen Dorian nådde norra Europa i form av ett omfattande lågtryck kring den 15 och på västkusten var det en sydvästlig vind på 21 m/s. Den signifikanta våghöjden steg till 4,6 meter vid Väderöarna och 5,1 meter vid Brofjorden. Detta blev månadens högsta observation. Den högsta registreringen är från september 2018 då ett nytt vågrekord registrerades vid Väderöarna på 8,5 meter. Vid den nyetablerade stationen vid Vinga observerades en signifikant våghöjd på 4,3 meter.

På Östersjön blåste det sydväst 16 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,6 m vid Huvudskär och 2,6 meter vid Knolls grund.

Andra halvan av månaden blev betydligt lugnare och i de östra farvattnen höll sig våghöjden mestadels under 1,5 meter. På västkusten höll den sig under 2,0 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2019.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2019. Förstora Bild