Algrapport nummer 7, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt dominerade kiselalger proverna och Dactyliosolen fragilissimus, Leptocylindrus danicus och Cylindrotheca closterium hade störst cellantal. Kiselalgen Chaetoceros concavicornis var vanlig i Kattegatt, en art som annars är mycket ovanlig i våra vatten. C. concavicornis är känd för att orsaka fiskdöd i Kanadensiska fiskodlingar, genom att den fastnar i fiskens gälar. I Östersjön präglades proverna av små arter som cryptomonader och prasinophyceén Pyramimonas spp. Små dinoflagellater, som till exempel Gymnodinium verruculosum och Heterocapsa rotundata var vanliga. Cyanobakterien Aphanizomenon sp. förekom i södra Östersjön, östra Gotlandsbassängen och i norra egentliga Östersjön. Klorofyll a-halterna var normala.