Hur påverkar en fiskodling en sjös halter av näringsämnen?

I samband med tillståndsprövningar får SMHI ibland beställningar på kunskapsunderlag. Ett exempel är när en fiskodling ska etableras, omprövas eller expandera i en sjö och det är viktigt att ta reda på hur detta kan tänkas påverka halterna av näringsämnen i vattnet. SMHIs konsulter har nyligen gjort en sådan undersökning i Landösjön i Jämtland och har bland annat tagit fram en tredimensionell strömningsmodell för sjön.

Inför tillståndsprövningar av fiskodlingar i sjöar behövs ofta fördjupad kunskap om sjöns hydrodynamik och fiskodlingens påverkan på näringsämneshalterna i sjön. Det är även viktigt att veta påverkan på sediment samt påverkan på sjöns ekologiska status. SMHI har nu undersökt Landösjön och hur partiklar transporteras och sedimenteras, hur halter av fosfor ändrats i sjöns utlopp över en flerårsperiod samt påverkan på ekologisk status.

SMHIs beräkningsmodeller underlättar arbetet

I arbetet har två modeller använts. Den ena är SMHIs beräkningsmodell S-HYPE, en hydrologisk modell som kan beräkna och visa hur halter av näringsämnen i sjöns utlopp förändras över tid. Den andra modellen som använts är Delft 3D, en hydrodynamisk 3D modell som bland annat kan visa hur vattnet i sjön rör sig och hur ämnen sprids och späds i vattenmassan.

– Med hjälp av våra modeller får vi en heltäckande bild av näringsämnespåverkan på sjön från fiskodlingen, säger Sofia Åström, gruppchef Vattenmiljö och Hydraulik inom SMHIs konsultverksamhet.

Liten påverkan på sjöns näringsämnen och ekologiska status

Den aktuella analysen av förhållandena i Landösjön har gjorts av SMHI på uppdrag av ett miljökonsultföretag. Resultaten från 3D modellen visar att material från fiskodlingen påverkar området i direkt anslutning till odlingen och att området utgör mindre än 0,1% av sjöns totala bottenyta. Resultaten från S-HYPE-modelleringen visar att eftersom produktionen vid fiskodlingen kommer att ligga på samma nivå som idag efter år 2020 kommer det inte att bli någon ytterligare påverkan på sjöns näringsämnen eller ekologiska status.