Jämförelsetabell över luftkvalitetsmodeller

Med denna jämförelsetabell kan ett antal luftkvalitetsmodeller jämföras med varandra och med dina behov och förutsättningar.

Tabellen innehåller ett urval av modeller anpassade för nordiska förhållanden och kan förhoppningsvis fungera som en grundläggande vägledning i ditt val av modell. Mer information om varje modell finns via länkarna till vänster.

Om du vill att vi inkluderar ytterligare en modell är du välkommen att kontakta oss.

Luftkvalitetsmodeller

Modell

Tillämpningsområde

Indata från användaren

ADMS

 • vägtrafik
 • stad
 • emissioner
 • meteorologi
 • topografi

AERMOD

 • lokalt
 • stad
 • storstad/region
 • emissioner
 • meteorologi
 • topografi och markanvändning
  kan anges

AirQuis/
EPISODE

 • stad
 • storstad/region
 • meteorologi
 • topografi
 • initial-koncentrationer
 • bakgrundshalter

Airviro

 • gaturum
 • vägtrafik
 • stad
 • storstad/region
 • emissioner
 • meteorologi

ALARM

 • regional
 • emissioner
 • meteorologi

AUSTAL2000

 • lokalt
 • stad
 • emissioner
 • meteorologi
 • ev. topografi
 • ev. bakgrunds-halter

CAR-FMI

 • vägtrafik, stad
 • trafik
 • meteorologi
 • bakgrundshalter
 • topografi

EMEP

 • storregional skala (Europa)
 • avsedd för klusterkörningar och avancerade användare, ej lämplig för enskild persondator
 • resultat från EMEP finns tillgängliga att ladda ner från hemsida utan att några förkunskaper behövs
 • emissioner
 • meteorologiska data
 • för att ladda ner resultat från hemsidan krävs inga indata
   

EnviMan

 • gaturum
 • vägtrafik
 • stad
 • region
 • emissioner
 • meteorologi

MATCH

 • storstad/region
 • emissioner

MISKAM

 • gaturum
 • kvarter
 • del av städer
 • emissioner
 • byggnadsdata
 • markskrovlighet
 • vindriktning, vindhastighet

OML

 • stad
 • emissioner
 • meteorologi
 • topografi

OpenFOAM

 • gaturum/kvarter/
  byggnadsdel
 • stad (lägre upplösning)
 • storstad/region (lägre upplösning)
 • byggnads-geometrier
 • topografidata
 • markanvänd-ningsdata
 • meteorologi
 • emissioner
 • bakgrundshalter

OSPM

 • gaturum
 • emissioner
 • meteorologi
 • bakgrundshalter
 • topografi

SIMAIR

 • gaturum
 • vägtrafik
 • småskalig vedeldning
 • stad
 • storstad/region
 • nödvändig indata inbyggt men bör justeras av användaren
  (t.ex. trafik och gaturumsmått)

TAPM

 • lokalt
 • stad
 • storstad/region
 • emissioner
 • ev. topografi

UDMS-FMI

 • stad
 • emissioner
 • meteorologi
 • bakgrundshalter