Övriga luftföroreningar

Flera tungmetaller har allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Sedan detta uppmärksammats på 70- och 80-talet har utsläppen i Sverige minskat radikalt.

Bly

Tidigare släpptes stora mängder bly ut från trafiken på grund av tillsatt bly i bensin. Idag sker den huvudsakliga exponeringen av bly genom intag av livsmedel.

Bly har negativa hälsoeffekter även vid mycket låga doser och ger skador på nervsystemet. Främst påverkas barn och foster vars hjärnors utveckling kan ta skada.

Kadmium

Kadmium släpps främst ut vid sopförbränning bl.a. eftersom insamlingen av nickel-kadmiumbatterier inte är fullständig. Kadmium släpps också ut vid metalltillverkning och förbränning av fossila bränslen.

Det största intaget av kadmium sker via livsmedel. Detta beror på att grödor tar upp en del av det kadmium som släpps ut i luft men kan även beror på att kadmium finns naturligt i vissa jordar eller kan tillföras via konstgödsel. Kadmium kan orsaka störningar i njurfunktionerna samt leda till försvagningar i skelettet.

Kvicksilver

Kvicksilver släpps ut i atmosfären vid förbränning av kol, i utsläpp från metallindustrin och vid utvinning av guld genom amalgamering. Kvicksilver transporteras långa sträckor och utsläpp på en plats sprids globalt. Kvicksilver förekommer naturligt i tre faser; gasform, jonform och som metylkvicksilver. Eftersom omvandlingen mellan de olika formerna i naturen är komplex är det ofta svårt att avgöra vilka källor som bidrar till en viss kvicksilverhalt.

Metylkvicksilver ackumuleras i näringskedjan och människor exponeras därför för kvicksilver genom livsmedel, huvudsakligen genom intag av fisk. Intag av kvicksilver kan leda till störningar på nervsystemet främst hos foster och barn.

Arsenik

Arsenik finns naturligt i berggrunden och traditionellt har framställning av malmer varit en stor utsläppskälla. Denna källa är nu kraftigt minskad på grund av reningsåtgärder. Idag är arsenik i den svenska luften främst en orsak av långväga transport från metallindustrier med sämre rening.

Arsenik kan orsaka lungcancer. Idag är dock koncentrationerna i luft väl under den satta miljökvalitetsnormen och personer som inte utsätts för förhöjda koncentrationer i sin arbetsmiljö bör inte exponeras för halter högre än bakgrundshalter.

Nickel

Nickelhalterna i svensk luft beror på långväga transport, förbränning av oljeprodukter och till viss del aktiviteter inom metallindustrin. Depositionen av nickel är idag mycket låg.

Nickel i luft kan orsaka lungcancer och allergier. Idag är exponeringen generellt i närheten av bakgrundshalten och utgör inget hot för hälsan. Exponering genom kontakt med nickelinnehållande föremål är däremot vanlig.