Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Polycykliska aromatiska kolväten är en grupp av kemiska föreningar som alla består av mer än en bensenring (ring bestående av 6 kolatomer). Den viktigaste markören för PAH är föreningen bens(a)pyren.

Källor och trender

Polycykliska aromatiska kolväten bildas vid ofullständig förbränning och utsläpp sker från de flesta förbränningskällor. De största utsläppskällorna är vedeldning i hushåll, aluminiumproduktion, framställning av koks samt el- och värmeproduktion. Till skillnad från många andra föroreningar utgör trafikens bidrag en mindre del.

Konsekvenser

Flera av de vanligaste PAH:errna, däribland bens(a)pyren har cancerframkallande effekter. Bens(a)pyren kan leda till bl.a. lungcancer, hudcancer och cancer i urinblåsan. Ungefär hälften av den cancerframkallande effekten i tätortsluft orsakad av PAH beror idag på bens(a)pyren.