Introduktion

Halterna av en förorening i luft är beroende av emissionerna, transport och kemiska processer. För att förstå sambanden mellan emissioner och halter måste vi alltså ha en kunskap om kemin som sker i atmosfären.

Halten av en förorening i luft beror på skillnaden mellan hur mycket som släpps ut och hur mycket som försvinner ur atmosfären samt på skillnaden i in- och uttransport av en förorening på en plats. I skillnaden mellan utsläpp och ”försvinnande” av en förorening påverkar kemiska reaktioner som omvandlar en förening till en annan samt deposition, d.v.s. att föreningarna faller till marken.

Deposition delas upp i torr och våtdeposition där den förstnämnda sker när en förening absorberar till omgivande ytor såsom hus, träd och mark. I våtdeposition löser sig en förening i en molndroppe och faller sedan till marken med denna droppe i form av nederbörd. Ämnen som har deponerats kan ibland virvla upp på nytt i s.k. resuspension. Ett sådant exempel är vägdamm som vid torrt väglag kan förekomma i höga koncentrationer i luften.

Många föroreningar transporteras långa sträckor och en specifik plats kan därför vara importör eller exportör av föroreningar. Den totala halten av en förorening på en plats som följd av in- och uttransport beror på det lokala bidraget (t.ex. trafik), det regionala bidraget och långdistansbidraget (t.ex. transport från övriga Europa) minus de utsläpp som transporteras bort från platsen.

Luftföroreningar påverkar människors hälsa, klimatet, ekosystem (t.ex. försurning och övergödning) och nedbrytning av material i t.ex. byggnader.