Luftkvalitetsmodeller

Arbetet för en bättre luftkvalitet kan både utvecklas och underlättas med hjälp av beräkningsmodeller. Till fördelarna med modeller hör möjligheten att studera luftföroreningar över större geografiska områden och i olika tidsscenarion samt ekonomiska vinster då antalet mätstationer kan minskas.

Läs mer om spridningsmodeller
Läs mer om spridningsmodeller
Läs mer om spridningsmodeller
Läs mer om spridningsmodeller