Steg 2: Kategorier

Inom vilken kategori finns det som ska upphandlas, eller vilka kategorier kan beröras? Som förslag på kategorier, se tabell 1 nedan. Dokumentera i det underlag som du använder för arbetet med upphandlingen.

Tabell 1: Inköpskategorier som vägledningen tar upp
Övergripande kategori  Underkategorier  
Arkitekter och tekniska konsulter   ·         Utredande tjänster vid fysisk planering
  ·         Natur- och miljökonsulter 
  ·         Landskapsarkitekter och gestaltning av utomhusmiljö 
  ·         Arkitekter 
  ·         Andra tekniska konsulter
Bygg- och anläggning och infrastruktur    ·         Husbyggnadsprojekt, nybyggnad samt vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad
  ·         Vägar/gator och anläggningar eller annan infrastruktur 
Drift av fastigheter (byggnader),   ·         Äldre byggnader och kulturmiljöer
  ·         Drift och underhåll av tekniska- och energisystem
  ·         Inspektioner och underhåll av yttre klimatskärm
  ·         Underhåll av utemiljöer
  ·         Städtjänster
  ·         Facility management  
Skötsel och anläggning av parker och andra grönområden  ·         Parker och grönområden
  ·         Natur- och kulturmiljöer 
  ·         Skogsskötsel och skogsbruksplaner  
Tjänster inom omvårdnad ·         Allmänt om omvårdnadstjänster
  ·         Driftentreprenader för kort- och långtidsboenden
  ·         Dagverksamhet
Larm och säkerhetstjänster  ·         Larm 
  ·         Säkerhetstjänster och bevakning  
  ·         Trygghetslarm 
Räddningstjänst    ·         Ambulanstjänster och sjukresor
  ·         Callcenters och Larmcentraler
Finansiella tjänster ·         Finansiell rådgivning., investeringar och kapitalförvaltning
  ·         Försäkringsmäklare
  ·         Försäkringar
Konsulttjänster   ·         Vissa utredande tjänster (Utredande tjänster inför produktion av stöd eller myndighetsråd eller annan information.)
  ·         Informations och kommunikationstjänster
  ·         Upphandlingskonsulter och andra tjänster inom inköp och avrop
  ·         Övriga konsulttjänster 
Livsmedel och livsmedelstjänster  ·         Svensk livsmedelsproduktion 
  ·         Livsmedelsimport och transport
  ·         Catering, måltidsleveranser och drift av kök  
 Utrustning och material ·         Förbrukningsmaterial 
  ·         Kläder och textilier
  ·         Möbler och andra inventarier
  ·         Bygg-, anläggnings- och fastighetsmaterial 
  ·         Vitvaror och storköksutrustning
  ·         Kontorsmaskiner och liknande utrustning
Sjukvården och vårdens förbrukningsmaterial   ·         Läkemedel
  ·         Material och utrustning
IT-, elektronik och telekommunikation ·         Hårdvara
  ·         Drift och tjänster inom IT- och telekommunikation
  ·         IT-konsulter
Fordon, arbetsmaskiner och drivmedel  ·         Drivmedel och bränslen
  ·         Fordon och arbetsmaskiner 
Gods och varutransporter ·         Gods och varutransporter
Persontrafiktjänster, kollektivtrafik, taxi, skolskjutsar och färdtjänst ·         Färdtjänst och andra särskilda persontransporter
  ·         Resetjänster och övriga persontransporter