Nyhetsarkiv

Nytt vägledningsdokument för modellering vid framtagande av åtgärdsprogram

Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas i en kommun, ska kommunen underrätta Naturvårdsverket som meddelar behov av att åtgärdsprogram tas fram. I åtgärdsprogrammet ska luftkvaliteten kartläggas och åtgärder utformas som leder till att föroreningshalterna sänks under …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt vägledningsdokument för vedeldning

Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. Reflab – modeller har nu tagit fram ett vägledningsdokument som kommuner kan använda sig utav för att uppskatta om vedeldningen är ett problem eller inte i sin kommun.

Publicerad: Senast uppdaterad:

VOSS uppdaterat inför årets rapportering av objektiv skattning

Nu är VOSS, Verktyg för Objektiv Skattning med Spridningsmodellering, uppdaterat för beräkningsår 2022. Verktyget är dessutom uppgraderat till en ny teknisk plattform där bland annat NORTRIP-modellen ingår för beräkning av icke-avgaspartiklar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdaterat verktyg för utvärdering av luftkvalitetsberäkningar

För att säkerställa kvaliteten på modellberäkningar av luftkvalitet finns vissa fastställda kvalitetsmål. Reflab – modeller tillhandahåller ett verktyg som stöd för utvärdering av modellberäkningar. Nu släpps en uppdaterad version av verktyget för utvärdering, som är mer användarvänlig och har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Välj rätt modelltyp för luftkvalitetsberäkningar i tätortsmiljö

Reflab – modeller har nu tagit fram en vägledning som stöd i valet av modelltyp vid beräkningar av luftkvalitet i tätortsmiljöer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nordiskt möte om luftkvalitet/Nordic meeting on air quality

I december bjöd SMHI in till ett nordiskt samarbetsmöte för att för att få mer kännedom om hur våra grannländer hanterar olika frågor om luftkvalitet och luftkvalitetsmodellering.  Ett möte som blev väldigt uppskattat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftmiljöforskning med blick mot framtiden

SMHIs forskare har under många år arbetat med att öka kunskap om förekomst av luftföroreningar och hur de sprids. Framtida förändringar motiverar fortsatt forskning för att värna folkhälsa, miljö och klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu lanseras SMHI Luftwebb på smhi.se

SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en samlingssida för luftkvalitetsrelaterade tjänster, SMHI Luftwebb. Sidan ska göra det enklare att hitta tjänster som rör luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förbättrad luftkvalitet under pandemin

SMHIs beräkningar av pandemins påverkan på luftkvaliteten visar på sänkta halter av luftföroreningar av framförallt kvävedioxid i Sverige under 2020. Även mätningar visar på markant bättre luftkvalitet under fjolåret.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu kan man namnge sina beräkningar i verktyget VOSS

VOSS - det enkla och fria verktyget för kommuners inledande kartläggning och objektiva skattning av luftkvalitet - har fått en ny funktionalitet som efterfrågats. Möjlighet att namnge beräkningsfall gör att man nu kan få en bättre dokumentation av sina VOSS-beräkningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad