Nytt vägledningsdokument för vedeldning

Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. Reflab – modeller har nu tagit fram ett vägledningsdokument som kommuner kan använda sig utav för att uppskatta om vedeldningen är ett problem eller inte i sin kommun.

Den nya vägledningen är utformad som en steg för steg-guide för att från sotarregister, eller avsaknad av detta, lokalisera problemområden, beräkna emissioner och därefter avgöra om miljökvalitetsnormer eller utvärderingströsklar riskerar att överskridas. Vid risk för föroreningshalter över den så kallade nedre utvärderingströskeln (NUT) så finns vidare rekommendationer för hur en fördjupad kartläggning kan utföras.

Dokumentet är tänkt att vara ett stöd för kommuner som uppskattas ha höga beräknade årsmedelhalter av bens(a)pyren, eller som av andra skäl vill utvärdera vedeldningens påverkan på kommunens luftkvalitet.

De senaste två årens högre energipriser på vinterhalvåret har aktualiserat utsläppen inom den småskaliga vedeldningen. Försäljningen av lokaleldstäder har ökat och människors eldningsbeteenden kan även ha påverkats av detta. Därför är det viktigt att kommuner får ett hjälpmedel att uppskatta utsläppen inom denna sektorn, säger Daniel Englund, författare till vägledningen och emissionsexpert på SMHI.

Vägledningen för kartläggning av vedeldningens påverkan på den lokala luftkvaliteten hittas under länken i högerspalten.