Uppdaterat verktyg för utvärdering av luftkvalitetsberäkningar

För att säkerställa kvaliteten på modellberäkningar av luftkvalitet finns vissa fastställda kvalitetsmål. Reflab – modeller tillhandahåller ett verktyg som stöd för utvärdering av modellberäkningar. Nu släpps en uppdaterad version av verktyget för utvärdering, som är mer användarvänlig och har några nya funktioner.  

Spridningsmodellering fyller en viktig funktion när det kommer till att utvärdera luftkvalitet, särskilt i de situationer där tillgången till luftkvalitetsmätningar är begränsade. Modellberäkningar är också ett viktigt stöd för att studera effekterna av olika åtgärder. Syftet med modellering är att kunna reproducera representativa halter och det är viktigt att ha metoder för att kvalitetssäkra modellernas beräkningar. Främst används mätningar som jämförelse mot modelldata.

Reflab – modeller har tidigare tagit fram ett verktyg i form av ett Excel-ark där data från mätningar kan jämföras mot data från spridningsmodeller. Beräkningar utförs för att ta fram kvalitetsmått enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2019:9, vilka återspeglar kraven som finns i EUs Luftdirektiv (2008/50/EG).

Nyligen har uppdateringar gjorts med verktyget för att göra det mer användarvänligt. En ny funktion är att tidsserier ritas automatiskt in i grafer, vilket är ett bra sätt för användaren att visualisera hur modellresultat och mätning varierar över vald tidsperiod. Dessutom är verktyget nu kompatibelt med Office, LibreOffice och Onlyoffice. Då verktyget inte längre använder macron så är det också mycket snabbare att använda.

Det nya verktyget samt användarinstruktioner finns under sidan för verktyg för utvärdering av luftkvalitetsberäkningar.