Havsmiljö

Havet är ofta i fokus som resurs för samhället och dess invånare, för rekreation och för transporter. En hållbar miljö och klimatutveckling utgör förutsättningarna för ett uthålligt bruk av havet och dess resurser. SMHI förser den enskilda människan, myndigheter, forskare och det internationella samfundet med data, prognoser och scenarier samt aktuell information.

AKTUELLT

07 juli 2014

Juni 2014 - Små vattenståndsvariationer

Vattenstånden höll sig mestadels under det normala och variationerna var små. Månadens högsta signifikanta våghöjd var 2,9 meter och registrerades vid Knollsgrund. Kylig luft dominerade juni och påverkade ytvattentemperaturerna.

Juni 2014 - Små vattenståndsvariationer
04 juli 2014

Havsis vintern 2013-2014

Vintern 2013-2014 inleddes med en mild och blåsig höst vilket gjorde att issäsongen fick en utdragen start. Vårens snabba ankomst gav dessutom ett tidigt avslut. Den maximala isutbredningen inträffade den 7 februari och var drygt 93 000 km2. Isvintern 2013-2014 blev således mildaste vintern sedan 2007-2008.

Havsis vintern 2013-2014
24 juni 2014

Forskningsprogrammet Baltic Earth går in i permanent fas

Forskningsprogrammet Baltic Earth går nu in i en permanent fas efter ett första uppbyggnadsår. Baltic Earth samordnar forskning runt Östersjön över nationsgränser. Programmet leds av Markus Meier, SMHI och Anna Rutgersson, Uppsala universitet, som ordförande och vice ordförande i den nya styrelsen.

Forskningsprogrammet Baltic Earth går in i permanent fas

SMHI OCH HAVSMILJÖN

SMHI övervakar tillståndet i haven

SMHI utför en stor del av den svenska marina miljöövervakningen. Vi deltar i marina konventioner och EUs havsmiljöarbete. Havsmiljöarbetet på SMHI omfattas också av att utfärda prognoser om spridning och omsättning av utsläpp till havet.

 1. Vad gör SMHI på havsmiljöområdet?
 2. Vad styr det nationella havsmiljöarbetet?
 3. Publikationer inom oceanografi
 4. Broschyr om SMHIs oceanografiska verksamhet (11.7 MB, pdf)

Skrifter och rapporter om Havsmiljön

Läs mer om Havsmiljön: Västerhavet, HavsUtsikt, Rapporten Havet

 1. Västerhavet 2014
 2. HavsUtsikt
 3. Rapporten Havet 2012

FORSKNING

Havets försurning - tillståndet i Östersjön och Västerhavet

SMHI och Göteborgs universitet driver ett gemensamt forskningsprojekt om havets försurning. Syftet med projektet, som huvudsakligen finansieras av Naturvårdsverket, är att undersöka dagens tillstånd för Östersjöns och Västerhavets karbonatsystem.

 1. Webbplats - Havet försurning
 2. Havets försurning

MyOcean - samverkan för bättre prognoser och underlag om havsmiljö

SMHI deltar i EU-projektet MyOcean, som ska ge förbättrade prognoser och underlag för tillstånd i havet. SMHI bidrar i första hand med datainsamling och prognossystem för Östersjön och Nordsjön. MyOcean

ECOSUPPORT - hur påverkas ekosystemen av ett förändrat klimat

ECOSUPPORT är ett unikt forskningssamarbete mellan Östersjöländerna och som ska ge svar på hur ett förändrat klimat påverkar ekosystemen. ECOSUPPORT

Marin forskning vid SMHI

Bättre åtgärder vid oljeutsläpp, information till sjöfarten och sjöräddning, underlag för anpassning till ett framtida klimat och varningar är några områden där SMHIs forskning kommer till användning.
 1. Den oceanografiska forskningsenheten på SMHI
 2. Modellverktyg
 3. Aktuella forskningsprojekt

MÄTNINGAR I KUST OCH HAV

R/V Aranda

Miljöövervakning öppet hav

SMHI utför en stor del av Sveriges marina miljöövervakning. Ackrediterade provtagningar och analyser görs både ombord på fartyg och i SMHIs laboratorium i Göteborg. Vi gör månatliga mätningar av t ex. salthalt, näringsämnen, plankton och syrgas.

Sensor

Miljöövervakning i kustvatten

SMHI utför provtagning och mätning på uppdrag av Länsstyrelser och Vattenvårdsförbund längs stora delar av Sveriges södra kust.
Havsboj

Automatiska mätstationer

SMHI har också bojar som mäter vågor, strömmar, temperatur, salthalt och klorofyll. Vid kusten används vattenståndsstationer inom landets varningssystem för översvämning. Havsobservationer
Satellitbild

Satellit

Satellit ger en blick över hela havet: SMHI använder dessa för att mäta ytvattenstemperatur, isförhållanden och algsituationen.

 1. Algövervakning från satellit
 2. Aktuell algsituation
 3. Isutbredning
 4. Ytvattentemperatur

TILLSTÅND I HAV OCH KUST

Vattenprovtagning

Rapporter

Här presenteras expeditions- och algrapporter från SMHIs månatliga havsövervakningsprogram. Provtagningen sker med forskningsfartyg.

 1. Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen
 2. Algrapporter
 3. Rapportarkiv Marin Miljöövervakning
 4. Alggifter i musslor på Västkusten

Havsobservationer och prognoser

Här presenteras vattenstånd, vattentemperatur, prognoser, strömmar och våghöjd.

 1. Aktuella havsobservationer
 2. Ytvattentemperatur- och iskarta
 3. Oceanografiska prognoser - OceanWeb
Isbrytaren Oden

Väder och oceanografiska data från isbrytare

Nu finns väder och oceanografiska data från isbrytarna Oden, Frej och Atle i realtid, via satellitöverföring. Oden opererar i arktiska och antarktiska vatten medan Frej och Atle opererar främst i Bottniska Viken, men vid behov i hela Östersjöregionen.

 1. Väderdata från isbrytaren Oden
 2. Väderdata från isbrytaren Frej
 3. Väderdata från isbrytaren Atle

MÅNADENS TEMA

Syretitrering

Syreförhållanden i havet

Syre är en av de viktigaste gaserna i havet, då den är nödvändig för allt högre liv. Ytvattnet är vanligtvis mättat med syre, vilket tillförs genom upptag från atmosfären och genom algers fotosyntes. I djupvattnet förbrukas syre genom nedbrytning av organiskt material som sjunker ned från ytan.

Faktablad nr 56 - Syreförhållanden i svenska hav (691 kB, pdf)

MARINA DATA

SHARK Svenskt HavsARKiv

Havsmiljödata

Hämta marin fysikalisk, kemisk och biologisk data från den svenska miljöövervakningen.

Datavärdskap havsmiljö
SVAR

Svenskt Vattenarkiv (SVAR)

Här hittar du data om svenska vattenförekomster. SVAR - Svenskt Vattenarkiv
SeaDataNet

SeaDataNet

SeaDataNet är ett samarbete mellan Europas oceanografiska datacentrer, som tillgängliggör data genom en gemensam webbsida. SeaDataNet

EMODnet

EU-projektet EMODnet kemi bygger på helt på SeaDataNets system med distribuerade databaser etc, men omfattar förutom ”oceanografiska parametar” även miljögifter i vatten, biota och sediment. Produkter i form av klimatologier och tidsserier kommer att tas fram bassängsvis för Europa. SMHI ansvarar för Östersjön.

 1. Europeiska data - EMODnet kemi
 2. Europeiska data - EMODnet biologi
BALTEX

BALTEX (The Baltic Sea Experiment)

BALTEX är en del av Världens Meteorologiska Organisation. GEWEX projeket studerar flöden av tex. kol och närsalter i Östersjöregionen. SMHI tillhandahåller projektet med oceanografiska och hydrologiska data.

ODCB - Oceanografiskt Data Center för BALTEX

Environment Climate Data Sweden (ECDS)

ECDS ska förbättra tillgången till data för svenska klimat- och miljöforskare. Det ska underlätta för forskare att få åtkomst till befintliga data inom och utom landet samt även ge stöd och rådgivning i datafrågor under hela forskningsprocessen.

ECDS - Environment Climate Data Sweden

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vattenmiljö

Tjänster inom vattenmiljö

Vi ger dig som utredare och beslutsfattare allt från enstaka mätdata till hela analyser och system för övervakning, dimensionering och åtgärdsplanering.

Tjänster inom vattenmiljö

INDIKATORER OCH FAKTABLAD

Följ klimatförändringen i Sverige

SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer som kan användas för att följa klimatförändringarna i Sverige. Klimatindikatorerna visar avvikelser i temperatur, nederbörd, geostrofisk vind och havsvattenstånd.

Klimatindikatorer

Miljöfaktablad

Varje år tar SMHI fram ett antal indikatorer som beskriver miljötillståndet i Östersjön. Dessa används både nationellt och internationellt, t ex genom HELCOM samarbete. Indikatorerna visar årliga avvikelser i salt, syre, tillrinning, cyanobakterier (algblomningar) och vinter närsaltskartor.

HELCOM - Östersjöns miljöindikatorer

LÄNKAR

Frågor, synpunkter och RSS

Här hittar man länkar för att få svar på frågor, lämna synpunkter och förslag till Havsmiljösidan samt bevaka nyheter och uppdateringar genom att prenumerera på RSS-flöden Havsmiljö.

 1. Frågor och svar om havet
 2. Frågor och svar om alger
 3. Fråga oceanografen
 4. Lämna synpunkter och förslag
 5. RSS flöde - Havsmiljö
 6. RSS flöde - Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen
 7. RSS flöde - Algrapporter