Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan femton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

24 juli 2014

Lösningar för dagvatten i Växjö

Växjö kommun har länge arbetat med översvämningar och dagvattenfrågor. Vid kraftiga regn klarar inte ledningsnätet av att ta hand om regnmängderna. Volymerna behöver fördröjas vilket görs bland annat under en parkeringsyta och på en fotbollsplan. Det är ett nytt exempel på klimatanpassning som finns beskrivet här på portalen.

23 juli 2014

Grundkurs om dagvattensystem

En grundkurs i hydraulisk dimensionering fokuserar på öppna dagvattensystem och rörsystem för dagvatten och spillvatten. Kursen ges mot bakgrund av de stora utmaningarna med att säkerställa avloppssystemens funktion vid såväl dagens klimat som i ett framtida förändrat klimat.

17 juli 2014

Östersund säkrar dricksvatten

Östersunds kommun säkrar för nutida och framtida förhållanden med en plan om att installera ytterligare ett steg i reningsprocessen av dricksvattnet. Det är ett nytt exempel på anpassning som finns beskrivet i idébanken här på portalen.

16 juli 2014

Nya kunskaper inom skogsbruk

Forskningsprogrammet Mistra-SWECIA fokuserar på hur skogssektorn anpassas till klimatförändringar. I årsredovisningen beskrivs bland annat hur skogsbrukare tar till sig nya kunskaper och omsätter dem i det dagliga arbetet.

10 juli 2014

Engelsk plan för värmeböljor

Ansvariga hälsomyndigheter i England har tagit fram en plan för årets arbete vid värmeböljor. Planen innehåller bland annat råd till allmänheten och information om vilka effekter som kan förväntas av värme på olika samhällsektorer.

09 juli 2014

Risker för ras och skred längs Norsälven analyseras

Arbete med analys av risker för ras och skred längs Norsälven pågår vid SGI och resultaten kommer att presenteras i höst. Just nu är allt fältarbete klart. Det färdiga underlaget blir ett stöd för kommunerna längs älven i deras arbete med klimatanpassning och säkert byggande.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

  1. Vad är klimatanpassning?
  2. Varför klimatanpassning?

Vanligare med värmeböljor

I framtiden kan värmeböljor i Sverige inträffa betydligt oftare jämfört med idag.

Värmebölja

Exempel klimatanpassning

En ny idésamling beskriver exempel på klimatanpassning på olika orter i landet.

Anpassningsexempel

Öppna data för kloka val

Öppna data kan vara beslutsunderlag för kloka val inom stadsplanering och klimatanpassning.

Blogg Hållbar Stad

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Kalendarium klimatanpassning
Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader under 2000-talet.
Tema: klimat i förändring (SMHI)

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning.

  1. Nyhetsbrev Klimatanpassning juni 2014
  2. Prenumerera på nyhetsbrevet