Så rapporterar du dina luftkvalitetsberäkningar

När kommunen har utfört den årliga kontrollen av luftkvaliteten ska resultaten inrapporteras till det svenska datavärdskapet för luftkvalitet. Detta gäller såväl mätningar som modellberäkningar.

Beräkningsmodeller är ett viktigt verktyg för undersökning av luftkvalitet och används förutom i kontrollarbete också i samband med tillstånds- och stadsplaneärenden m.m. I kommunernas obligatoriska kontroll kan modeller användas som komplement till mätningar (vid halter över den övre utvärderingströskeln); i kombination med mätningar (vid halter mellan den nedre och den övre utvärderingströskeln); eller som enda utvärderingsmetod (vid halter under den nedre utvärderingströskeln).

Beräkningsmodellen ska uppfylla bestämda kvalitetsmål. För den kontrollen tillhandahåller Reflab ett lättanvänt verktyg för utvärdering av luftkvalitetsberäkningar.

Resultaten av kommunens modellberäkningar ska inrapporteras, dels för att luftkvalitetsdata ska kunna tillgängliggöras för allmänheten, dels för att myndigheter som länsstyrelser och Naturvårdsverket ska få god kunskap om luftkvaliteten på olika platser. Dessa myndigheter spelar en viktig roll i processen när en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet NFS 2019:9 ska resultaten från kontrollen av luftkvalitet för föregående kalenderår, avseende modellberäkningar och objektiv skattning/ inledande kartläggning, inrapporteras senast den 15 juni. Rapporteringen sker till Datavärdskapet för luftkvalitet.

Information om hur rapporteringen ska gå till ges i Naturvårdsverkets rapporteringsguide för modellberäkning och objektiv skattning/inledande kartläggning av luftkvalitet. 

Uppgifter som ska ingå i rapporteringen

För modellberäkningar är det obligatoriskt att lämna uppgifter om bland annat:

  • Beskrivning av beräkningsmodell
  • Indata
  • Resultat
  • Osäkerhet
  • Uppgifter om hur kvalitetskontrollen genomförts
  • Beräknad geografisk yta

Om redovisningen av indata

Många typer av indata ingår i modellberäkningar av luftkvalitet och det är inte alltid helt trivialt att sammanställa samtliga. Vissa indata kan användaren själv modifiera, medan andra kan finnas ”dolda” i systemet. Nedan följer exempel på indata som bör redovisas vid rapportering:

  • Emissioner i tätorten
  • Bakgrundshalter, inklusive långdistanstransporterade föroreningar
  • Meteorologiska data
  • Information om indata avseende lokala miljöer som studerats (t.ex. trafikflöden, gaturummets karaktär, punktkällor etc.)

Exempel på resultat som kan rapporteras

Resultat från spridningsberäkningar kan rapporteras som tidsserier för hela eller delar av ett kalenderår, för specifika vägavsnitt, eller andra områden av intresse (exempelvis bostadsområden med vedeldning, industriområden, områden intill höga skorstensutsläpp mm).

Modeller kan även användas för att kartlägga luftkvaliteten över större områden. Det kan vara beräkningar av många väglänkar inom ett område eller yttäckande medelvärden av halter över hela tätorten. Av intresse att rapportera kan även vara hur stor väglängd eller yta som överskrider normvärden och utvärderingströsklar.

Mera vägledning om rapporteringen

I övrigt hänvisas till den utförliga vägledningen i Naturvårdsverkets rapporteringsguide .