Hur utvärderar man luftkvalitet?

För att kontrollera luftkvaliteten i en kommun, och sätta haltnivåerna i relation till miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar, krävs att utvärderingen inriktas på att finna de mest belastade platserna i kommunen. Både bakgrundshalter och lokala bidrag måste beaktas.

En första kontroll kan göras med hjälp av enkla mätningar, enkla modelleringar eller en kombination av de båda. Man kan om man vill starta med att göra jämförelser med en liknande kommun, för vilken dokumentation finns som grund för en jämförelse.

Alla svenska kommuner måste varje år rapportera om sin luftkvalitet. Om det inte gjorts tidigare så är första steget i sjösättandet av en utvärderingsrutin att genomföra en inledande kartläggning. Målet med en sådan är att kontrollera om den nedre utvärderingströskeln överskrids på någon plats i kommunen.

Under 2018 utvecklades ett lättanvänt, kostnadsfritt verktyg VOSS (Verktyg för Objektiv Skattning med Spridningsberäkning), vars syfte är att underlätta vid inledande kartläggning och objektiv skattning. VOSS ersätter den gamla "nomogrammetoden" som fanns tidigare.

Mer information - t.ex. om vad man ska göra om den nedre tröskeln överskrids - ges i artikeln Inledande kartläggning och objektiv skattning.

Utförligare information finns i Naturvårdsverkets vägledning Inledande kartläggning och objektiv skattning av luftkvalitet.