Vad är en inledande kartläggning?

Varje svensk kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna. Om kommunen inte tidigare har genomfört någon kontroll av luftkvalitet, eller om det var länge sedan en tillräckligt omfattande kontroll gjordes, måste man göra en Inledande kartläggning (Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2019:9 10 §).

En inledande kartläggning syftar till att klargöra luftkvalitetssituationen i kommunen och innebär att denna undersöks och dokumenteras. Efter den inledande kartläggningen ska kommunen kunna avgöra hur luftföroreningssituationen ser ut i kommunen och vilken kravnivå på kontroll man omfattas av. Detta avgör hur det vidare luftkvalitetsarbetet ska gå till.

I en inledande kartläggning tittar man på de olika faktorer som påverkar luftkvaliteten i kommunen. Förutom de lokala källorna - där de största bidragen normalt kommer från vägtrafik, industrier och förekommande vedeldning - inverkar meteorologiska förhållanden, lokalklimatologi och regionala bakgrundshalter. Man kan även studera dokumentation från omgivande kommuner för att genom jämförelser och paralleller kanske kunna dra slutsatser om den egna kommunens luftkvalitetssituation.

Det finns ett kostnadsfritt verktyg som underlättar arbetet med inledande kartläggning och s.k. objektiv skattning. Verktyget benämns VOSS (Verktyg för Objektiv Skattning med Spridningsmodellering) och togs fram 2018 av Reflab - modeller på uppdrag av Naturvårdsverket. Med hjälp av verktyget kan man göra en förenklad simulering av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i ett gaturum. Förutom resulterande haltvärden ger VOSS kortfattade råd om hur resultatet bör tolkas och användas.

Syftet med VOSS är att göra det möjligt för en kommun att ta reda på om man riskerar att överskrida de nedre utvärderingströsklarna för NO2 och PM10 i sina gaturum, och därmed kunna bedöma om det finns behov av att genomföra en fördjupad kartläggning. Det sistnämnda begreppet finns förklarat i samlingsartikeln Inledande kartläggning och objektiv skattning.

Utförligare vägledning

Naturvårdsverket har gett ut en vägledning Inledande kartläggning och objektiv skattning av luftkvalitet.