Måste jag rapportera både percentiler och antalet överskridanden?

Gränsvärden enligt miljökvalitetsnormerna finns definierade för olika medelvärdestid. För vissa ämnen, såsom bensen, är de enbart definierade som årsmedelvärde, men för exempelvis kvävedioxid finns gränsvärden för såväl årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och timmedelvärde.

Dygns- och timmedelvärdena får maximalt överskridas ett visst antal gånger per kalenderår. Därför finns det två alternativa redovisningsformer; antalet överskridanden eller percentiler.

Detta ska du rapportera

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) finns det krav på att du, vid risk för överskridande eller vid överskridande av en miljökvalitetsnorm, utöver percentiler redovisar antalet dygn/timmar med överskridande.

Det bör dock betonas att antalet överskridanden inte är obligatoriskt vid rapporteringen till Datavärdskapet, utan enbart är ett krav vid rapportering till Naturvårdsverket vid en s.k. underrättelse (det vill säga när du ska kommunicera att överskridande eller risk för överskridande föreligger).

Exempel

Enligt miljökvalitetsnormen för PM10 får dygnsmedelhalten överskrida 50 µg/m3 maximalt 35 gånger per kalenderår. Ett sätt att presentera resultaten är att helt enkelt redovisa antalet dygn som överskrider 50 µg/m3.

En alternativ redovisning är att beräkna 90-percentils dygnsmedelvärde, som ungefär motsvarar det 36:e högsta dygnet. Detta motsvarar bra miljökvalitetsnormen; om värdet överstiger 50 µg/m3 överskrids sannolikt miljökvalitetsnormen (förutsatt att beräkningen är gjord för ett helt kalenderår).