Vad är en percentil?

Percentiler är inom luftvård ett sätt att redovisa främst extremhalter och används ofta för att jämföra dygns- och timmedelvärden med miljökvalitetsnormerna.

Den matematiska definitionen av en percentil är att det är värdet på en variabel, som en viss procent av observationerna av variabeln är lägre än. Med 90-percentilen menas därför att 90 % av observationerna av variabeln har ett värde som är lägre än detta värde.

Exempel

Enligt miljökvalitetsnormen får dygnsmedelvärdet av PM10 överskrida 50 µg/m3 maximalt 35 gånger per kalenderår.

Om man har överskridande av normhalten just 35 dygn under året så underskrids denna haltnivå övriga 330 dygn av årets 365. Detta motsvarar cirka 90 % av dygnen och halten motsvarar följaktligen 90-percentilen.

90-percentils dygnsmedelvärde i en mätt eller beräknad årslång serie av PM10-halter kan då ge värdefull information om dygnsmedelhalten i relation till miljökvalitetsnormen. Således, om 90-percentilen är större än 50 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen.

Percentil
Exempel på dygnsmedelhalter av PM10 sorterade i storleksordning. 90-percenitls dygnsmedelvärde, vilket är dygnsmedelhalten som 90 % av dygnen är lägre än, motsvarar ungefär det 36:e högsta dygnet. I detta exempel är PM10 90-percentils dygnsmedelvärde drygt 60 µg/m3, dvs. miljökvalitetsnormen överskrids. Förstora Bild