Vilken modell passar för mig och mina behov?

Olika modeller är utvecklade för olika syften och förutsättningar och det är viktigt att välja en modell som passar de egna förutsättningarna. Generellt är det viktigt att välja en modell som är väldokumenterad och validerad för den förorening och de förhållanden som råder i området som ska undersökas. Modellen måste även kunna beräkna halter i en tillräckligt hög tidsupplösning för att kunna göra jämförelser med givna miljökvalitetsnormerna.

Olika modeller kräver att användaren har tillgång till olika typer och omfattning av indata. Detta kan vara en viktig faktor att ta i beaktande vid val av modell då insamling av data ofta är både tids- och resurskrävande.

Beroende på modellanvändarens förkunskaper och modelleringsvana bör en lagom avancerad modell användas. Om förkunskaperna och modellvanan är låg bör en enklare modell användas. Även områdets komplexitet avgör vilken modell som bör användas. I en mindre kommun med mindre emissioner är behovet av en avancerad modell mindre än i en storstadsregion med många olika källor och varierande topografi och bebyggelse. Även den önskade detaljrikedomen på beräkningarna avgör modellval. Här är syftet med beräkningarna viktigt att ha klart för sig.

Mer om Val av modeller.