VOSS – Verktyg för Objektiv Skattning med Spridningsmodellering

VOSS är ett webbaserat verktyg med vars hjälp det enkelt går att genomföra en preliminär bedömning av luftkvaliteten med avseende på kvävedioxid och partiklar (PM10) i en kommun. En preliminär bedömning är ett viktigt steg i arbete med objektiv skattning eller inledande kartläggning av luftkvalitet i kommunen.

Verktyget kan användas för att göra en preliminär bedömning av halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) i gatumiljö. Verktyget har utvecklats i samarbete mellan Reflab-modeller och Naturvårdsverket och rekommenderas för användning i enlighet med det nationella vägledningsdokumentet om genomförande av inledande kartläggning och objektiv skattning.

VOSS baseras på SIMAIR

VOSS – Verktyg för Objektiv Skattning med Spridningsmodellering – är ett webbaserat verktyg som baseras på SMHIs modellsystem SIMAIR-väg. Verktyget bygger dels på ett antal bakomliggande antaganden utifrån kommunens lokalisering i landet, dels på att kommunen väljer ut den gata som är mest utsatt för luftföroreningar, utifrån de kriterier som anges i 22 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9).

Kommunen anger därefter ett antal uppgifter kring denna gata: ÅDT (årsdygntrafik), gaturumsbredd, genomsnittlig hushöjd, skyltad hastighet, andel tung trafik samt om gatas sandas vintertid eller inte.

Verktyget gör därefter utifrån dessa uppgifter en uppskattning av hur halterna på den utvalda gatan förhåller sig till den nedre utvärderingströskeln (NUT) samt levererar en bedömning av huruvida kommunen behöver utvärdera halterna ytterligare, dvs. göra en s.k. fördjupad kartläggning.

Hur ska VOSS användas?

Verktyget har tagits fram i samarbete mellan Reflab-modeller (SMHI) och Naturvårdsverket för att ersätta den s.k. nomogrammetoden som tidigare har rekommenderats av Naturvårdsverket för arbete med objektiv skattning. Nomogrammetoden är en enklare beräkningsmetod som togs fram i början av 2000-talet och som har idag ett antal brister som gör att den inte längre är lämplig att använda i detta syfte.

VOSS är också ett förenklat beräkningsverktyg som ger resultat med en högre osäkerhet än mer detaljerade modellberäkningar eller mätningar. Verktyget ska därför användas med viss försiktighet. Verktyget är dock särskilt anpassat för att ge resultat i form av haltintervall och kan användas för den preliminära bedömningen av luftkvaliteten, som ska göras under arbete med inledande kartläggning eller objektiv skattning i en kommun.

Beräkningsmetodik

Verktyget utgörs av ett webbgränssnitt där användare får fylla i ett antal viktiga uppgifter om den gata som ska undersökas. Dessa uppgifter är obligatoriska att fylla i och har valts ut med erfarenhet av vilka parametrar som vanligtvis har störst påverkan på halter i gaturum.

- ÅDT (årsdygnstrafik)
- Gaturumsbredd
- Genomsnittlig hushöjd
- Skyltad hastighet
- Andel tung trafik
- Om gatan sandas vintertid eller inte

Verktyget skickar därefter en förfrågan till SIMAIR-systemet som utför en beräkning baserat på angivna uppgifter. Beräkningen görs med det senaste basåret som finns tillgängligt i SIMAIR-systemet. Resultatet presenteras som en indikation om var halterna ligger i förhållande till den nedre utvärderingströskeln.

Verktyget har förberetts genom att en "modellgata" har lagts in i varje kommun. Gatan har som regel lagts in vid kommunhuset, som antas vara en plats där de urbana bakgrundshalterna är bland de högsta i kommunen. Detta därför att kommunhuset oftast ligger centralt i kommunens största tätort, som sannolikt är den mest belastade. Beräkningar görs för den definierade gatan i fyra olika orienteringar (N-S, W-E, NW-SE, SW-NE) för att fånga vindriktningspåverkan. Resultatet som tillhandahålls för användare utgår från beräkningen som ger de högsta halterna. Detta för att minska risken att halterna underskattas.