Vägledning för användning av modeller vid åtgärdsprogram

Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas i en kommun, ska kommunen underrätta Naturvårdsverket som meddelar behov av att åtgärdsprogram tas fram. I åtgärdsprogrammet ska luftkvaliteten kartläggas och åtgärder utformas som leder till att föroreningshalterna sänks under normerna. Modellering är ett nödvändigt verktyg för att få fram underlag och information om luftföroreningssituationen, och det är även ett stöd vid val av åtgärder. Reflab – modeller har därför tagit fram en vägledning i hur modeller kan användas vid framtagandet av åtgärdsprogram.

Den nya vägledningen, framtagen år 2023, ger enkla, konkreta exempel på hur modeller kan användas när åtgärdsprogram tas fram. Fokus ligger på partiklar och kvävedioxid i tätortsmiljö, då det oftast är för dessa föroreningar som åtgärdsprogram tas fram i Sverige.

Den främsta styrkan med modeller är dels möjligheten att ta fram en källfördelning, dvs. en analys av vilka utsläppskällor som bidrar till föroreningshalterna och i vilken omfattning, dels att kunna ta fram scenarier med olika utsläppsminskande åtgärder. Med det underlaget kan de mest effektiva åtgärderna identifieras.

Reflab - modellers vägledning ger exempel på hur modeller kan användas för att kartlägga luftkvalitetssituationen i en tätort, samt hur utvärdering av olika åtgärder kan göras med modeller. Det finns också tips på hur man tar fram indata för modellberäkning, t ex för trafikutsläpp och bakgrundshalter.

Vägledningen är ett komplement till Naturvårdsverkets handbok Luftguiden och riktar sig främst till kommuner och länsstyrelser.

Dokumentet finns att ladda ned som pdf-format via länken i högerspalten.