Så rapporterar du dina luftkvalitetsberäkningar

Efter att kommuner har utfört luftkvalitetskontroller ska resultaten inrapporteras till svenska datavärdskapet för luftkvalitet. Detta gäller såväl mätningar som modellberäkningar. Hur du går till väga för att rapportera dina beräkningar beskrivs nedan.

Beräkningsmodeller har fått en allt större betydelse inom kontroll av luftkvalitet och ligger till grund för beslutsunderlag i många frågor. Därför är det också viktigt att resultaten rapporteras, för att så många som möjligt ska kunna ta del av dem.

Luftkvalitetsmodeller kan användas som ett komplement till mätningar, eller som enda utvärderingsmetod när halterna är låga, under förutsättning av kvalitetsmålen uppfylls.

Enligt Naturvårdsverkets Författningssamling (NFS, 25 §) ska resultaten från kontrollen av luftkvalitet för föregående kalenderår, avseende modellberäkningar, rapporteras senast den 30 juni.

Vilka uppgifter ska ingå i rapporteringen?

För modellberäkningar är det obligatoriskt att lämna uppgifter om bland annat:

  • Beskrivning av beräkningsmodell
  • Indata
  • Resultat
  • Osäkerhet
  • Uppgifter om hur kvalitetskontrollen genomförts
  • Beräknad geografisk yta

Hur går redovisningen av indata till?

Många typer av indata ingår i modellberäkningar av luftkvalitet och det är inte alltid helt trivialt att sammanställa samtliga. Vissa indata kan användaren själv modifiera, medan andra kan finnas ”dolda” i systemet.

Mer detaljer om indata finns i Guide för rapportering av modelldata (589 kB, pdf). Nedan följer en exempel på indata som bör redovisas vid rapportering:

  • Emissioner i tätorten
  • Bakgrundshalter, inklusive långdistanstransporterade föroreningar
  • Meteorologiska data
  • Information om indata avseende lokala miljöer som studerats (t.ex. trafikflöden, gaturummets karaktär, punktkällor etc.)

Exempel på resultat som kan rapporteras

Resultat från spridningsberäkningar kan rapporteras som tidsserier för hela eller delar av ett kalenderår, för specifika vägavsnitt, eller andra områden av intresse (exempelvis bostadsområden med vedeldning, industriområden, områden intill höga skorstensutsläpp mm).

Modeller kan även användas för att kartlägga luftkvaliteten över större områden. Det kan vara beräkningar av många väglänkar inom ett område eller yttäckande medelvärden av halter över hela tätorten. Av intresse att rapportera kunde exempelvis vara hur stor väglängd eller yta som överskrider normvärden och utvärderingströsklar.

Praktisk vägledning

Hur du rapporterar modelldata gås igenom steg för steg i Guide för rapportering av modelldata (589 kB, pdf).