Två modeller ger olika resultat - vilken modell är det som stämmer?

Att resultaten från två luftkvalitetsmodeller avviker från varandra kan orsakas av flera faktorer, men en av de vanligaste orsakerna är de indata om används i modellberäkningarna. Ett beräkningsresultat för en luftkvalitetsmodell kan aldrig vara bättre än dess indata. Låg kvalitet på beräkningar kan ofta spåras till brister i indata till modellen.

Vilken modell är det som överensstämmer bäst med de verkliga förhållandena?

Om mätningar finns tillgängliga för platsen som studeras kan du utvärdera båda modellernas resultat mot dem, och på så sätt dra slutsats om vilken modell som återger de mest representativa halterna. Du kan med fördel använda dig av Reflab:s Excel-verktyg för kvalitetskontroll.

Om mätdata ej finns tillgängligt är det rimligt att anta att modellen som uppfyller följande troligen är den som återger de mest representativa halterna:

• Modellberäkningarna har utförts med mest högkvalitativa indata.

• Modellen har från tidigare valideringar uppvisat bäst överensstämmelse med mätningar från platser med likartade förutsättningar.

• Modellen är mest väldokumenterad och beskriven i vetenskapliga sammanhang.