Hur mycket påverkar indata beräkningsresultaten?

Ett beräkningsresultat för en luftkvalitetsmodell kan aldrig vara bättre än dess indata. Låg kvalitet på beräkningar kan ofta spåras till brister i indata till modellen. Det är viktigt att korrekta och representativa indata används i beräkningarna exempelvis vad gäller:

  • Emissionsdata, trafikdata, eventuella byggnader i gaturum etc.
  • Meteorologiska data och att de är representativa för platsen som studeras.
  • Bakgrundshalter

Det är även viktigt att betona att indata bör vara aktuella. Om du gör beräkningar för ett visst år är det viktigt att (i så stor utsträckning det går) använda indata som representerar samma år. Variationer i emissioner, trafikdata, meteorologi och bakgrundshalter kan vara stor mellan olika år.

Mer om kvalitetskontroll av indata