Vilka ämnen bör kontrolleras?

I första hand bör de ämnen där det finns miljökvalitetsnormer kontrolleras. Varje kommun ansvarar för att miljökvalitetsnormerna för följande föroreningar inte överskrids inom kommunen.

  • Kvävedioxid och kväveoxider
  • Svaveldioxid
  • Kolmonoxid
  • Bly
  • Bensen
  • Partiklar (PM10 och PM2.5)
  • Bens(a)pyren
  • Arsenik
  • Kadmium
  • Nickel

Naturvårdsverket ansvarar för kontrollen av ozon.

I dagsläget är det troligen halterna av PM10 som överskrids på flest platser i Sverige. I de större städerna är NO2-normerna ofta svåra att klara p.g.a. av utsläpp från trafiken. Även bensen skulle kunna ligga runt den övre utvärderingströskeln vid ogynnsamma förhållanden. Normerna för SO2, bly och CO överskrids med största sannolikhet inte på någon plats i Sverige.

För närvarande finns ett förslag från EU om målvärde för bens(a)pyren (en PAH). Detta värde överskrids antagligen inte i Sverige. På vissa platser kan dock övre utvärderingströskeln överstigas vilket i så fall kräver att ben(a)pyren inkluderas i kommunernas luftkvalitetsarbete.