När kan man använda modeller?

Modeller och mätningar är utmärkta komplement till varandra. Då mätningar ger ett värde för en specifik plats under en viss tidsperiod kan modeller användas för att beräkna emissioner och halter över ett större geografiskt område och under längre tidsperioder både bakåt och framåt i tiden. Modeller kan även användas för att göra vidare studier, t.ex. exponeringsstudier.

Beroende på halten av en luftförorening som ska undersökas kan modeller och mätningar användas på olika sätt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2019:9 om kontroll av luftkvalitet. Om halterna underskrider den nedre utvärderingströskeln är det tillräckligt att utvärdera luftkvaliteten med modellberäkningar eller en objektiv skattning.

Vid halter över den nedre utvärderingströskeln ska kontinuerliga mätningar göras. Kommuner med färre än 10 000 invånare ges dock ett undantag och kan använda sig av objektiv skattning så länge ingen miljökvalitetsnorm riskerar överskridas.

Om, i en kommun eller ett samverkansområde med halter över den övre utvärderingströskeln, mätningar kompletteras med modellberäkningar så får antalet mätstationer reduceras med upp till 50 % (under vissa förutsättningar angivna i 17 § i NFS 2019:9).