Om projektet Kustmätsystem

Nationellt kustmätsystem för förståelse av klimatförändringars påverkan på svenska marina kustområden

Våra hav har under de senaste decennierna utsatts för kraftig påverkan från olika mänskliga aktiviteter, såsom tillförsel av stora mängder närsalter via floder och regn och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Detta leder till ett försurat hav och förändringar i användandet av land, vilket tillsammans med förändrat klimat och ökad nederbörd kan leda till ökad tillförsel av näringsämnen och organiskt kol och lägre salthalt i kustvattenmiljöer.

Påverkan av ökad tillförsel av näringsämnen har studerats både i fältexperiment och i storskaligt i övervakningsprogram. I dessa följs förändringar i t.ex. näringstillförsel, syreförhållanden i bottenvatten, temperatur, salthalt och planktonsammansättning på fasta stationer runt den svenska kusten med en tidsupplösning på 2-4 veckor. Dessa miljöer är även naturligt mycket variabla och en högre upplösning i tid krävs för att förstå vilka effekter av t.ex. en förändrad flodvattentillförsel kan få på viktiga kustekosystem. Tidsupplösningen i nuvarande långtidsmätningar är för låg för att kunna koppla orsak och verkan av påvisade negativa förändringar i ekosystemet.


Parametrar som mäts
För att kunna studera och förstå processer som sker med en tidsskala på dagar/ timmar krävs därför helt andra mätsystem som ger möjlighet att mäta kontinuerligt året runt då exempelvis kritiska händelser under vintern kan avgöra överlevnad och förökning av en population följande år. Det nationella kustmätsystemet omfattar ett antal bojar med sensorer som bland annat kan mäta salthalt, temperatur, förekomst av plankton, syre, och strömhastigheter kontinuerligt. En del av mätutrustningen kommer att placeras i ytan och ger möjlighet att överföra mätdata till landstation i realtid.

Bojsystemen placeras i noggrant utvalda kustmiljöer, varierande från mer oceanskt vatten på den Svenska västkusten via Östersjöns brackvattenpräglade miljö till den känsliga och artfattiga miljön i Bottenviken, dominerad av sötvattenarter.


Datainsamlingen görs fritt tillgänglig
Insamlade data lagras av SMHI och görs öppet tillgänglig för allmänheten.
Vi förväntar att denna nya typ av dataserier med mycket hög tidsupplösning ger unika möjligheter för forskare att bättre förstå mekanismerna bakom dynamiken i marina ekosystem och hur fysiska, kemiska och biologiska processer interagerar. Resultaten förväntas både ge ny kunskap inom grundforskningen men också ge värdefullt underlag för matematiska modeller som kopplar fysiska, kemiska och biologiska förlopp. Kunskapen kommer också att vara viktig för samhällets planering av åtgärder för att minska människans belastning på den marina miljön. Slutligen innebär projektet en attraktiv bas för vidareutveckling av miljöteknologi.


Ett Kustmätsystem består av:
- En boj som är bärare av sensorer för luft och ytvatten. För vattenström kan även profildata erhållas från nedåtriktad ADCP
- Förankringssystem
- Sensorer för mätning och insamling i lagrad mode av vissa parametrar i profilen.

Informationen från de bojburna sensorerna insamlas i bojens dator, TMBB, för viss bearbetning, lagring och distribution i NRT till SMHI via 3G eller Iridium satellit som SBD. Information från de sensorer som är installerade på förankringen på olika djup avtappas manuellt vid service på mätsystemet.

Teknikgruppen Kustmätsystem:
Anders Månsson, Linné Universitetet
Carl-Magnus Wiltén, Stockholms Universitet
Mattias Murphy, Stockholms Universitet
Johan Wester, Umeå Universitet
Mikael Molin, Umeå Universitet
Hans Olsson, Göteborgs Universitet
Karl-Anders Wallin, Göteborgs Universitet
Sverker Skoglund, SMHI


Genomförandet av projektet styrs av en Styrgrupp.

Styrgruppen:
Lena Kautsky , Stockholms Universitet
Michael Klages, Göteborgs Universitet
Roland Enqvist, Linné Universitetet
Pia Andersson, SMHI
Johan Wikner, Umeå Universitet
Samt en representant för teknikgruppen.