Vad är en inledande kartläggning?

Innan ett aktivt luftkvalitetsarbete påbörjas måste en inledande kartläggning göras (Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet § 10). En inledande kartläggning syftar till att ge en förståelse för luftkvalitetssituationen i kommunen.

I en inledande kartläggning tittar man på de olika faktorer som påverkar luftkvalitén i det aktuella området. Detta inkluderar lokala källor (där de största bidragen normalt kommer från vägtrafik, vedeldning och industrier), lokalklimatologi, meteorologin i området och de regionala bakgrundshalterna. En kommun kan även undersöka hur omgivande kommuners luftkvalitetssituation ser ut för att kanske kunna dra slutsatser ur detta.

Efter den inledande kartläggningen ska kommunen kunna avgöra hur luftföroreningssituationen ser ut i kommunen och vilken kontrollnivå man omfattas av. Detta avgör hur det vidare luftkvalitetsarbetet ska gå till.