Vilka atmosfärskemiska reaktioner sker när det bildas höga halter av marknära ozon?

Ozonkemin är komplex och styr av många olika faktorer. För att ozon ska bildas behövs NO2, som ofta kommer från utsläpp från vägtrafiken, och solljus. Så bildningen av ozon sker under dygnets ljusa timmar. Utsläppen från trafiken i städerna innehåller NO, som ingår en jämviktsreaktion med NO2, samtidigt som den bryter ner ozon. Detta leder till att ozonhalten ofta är lägre i städerna nära emissionskällorna där halten av NO är hög, jämfört med en bit utanför städerna på landsbygden då NO har hunnit reagera och bildat mer NO2.