Kan småskalig vedeldning vara ett luftmiljöproblem och går det att modellera?

Ja, det cancerframkallande kolvätet benso(a)pyren (B(a)P) bildas vid förbränningen. Småskalig vedeldning har uppskattats svara för ca 65 % av Sveriges totala emissioner av B(a)P. Dessutom kan utsläppen av partiklar och sot vara betydande. Emissionen varierar kraftigt mellan olika pannor och panntyper. Särskilt från äldre vedpannor kan emissionen vara hög. Småhusområden med mycket vedeldning är potentiella problemområden. Den typiska utsläppssituationen från småhusskorstenar är sådan att röken snabbt når marknära nivåer utan att hinna spädas ut särskilt väl.

SMHI har utvecklat en för ändamålet specialiserad beräkningsmodell, kallad SIMAIR-ved. Dess beräkningsteknik för vedeldningsutsläpp av t.ex. B(a)P och partiklar (PM10) är baserad på en omfattande kartering av olika eldstäders/panntypers förekomst och användning liksom deras emissionsfaktorer. SMHI har genomfört en nationell kartläggning av B(a)P-problematiken. I denna utnyttjades beräkningsresultat från SIMAIR-ved med beräkningsrutnät indelade i 1×1 km-rutor. Beräkningarna gjordes alltså i en ganska grov skala i jämförelse med företeelsens mycket småskaliga karaktär. Risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för B(a)P indikerades inom främst vissa mindre orter med mycket vedpannor.

Länk till rapporten:

www.smhi.se/polopoly_fs/1.97256!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/meteorologi_159.pdf