Hur ska en mätstation placeras för att vara optimal som urban bakgrundsstation för validering av en luftkvalitetsmodell?

För att en station ska vara representativ för urban bakgrund kan den lämpligen placeras i höjd med hustaken. Då kan mätvärdena vara användbara för att jämföra med urbana bakgrundsnivåer simulerade genom modellberäkningar. Stationer placerade i gatumiljö kan vara intressanta för att studera höghaltsmiljöer, så kallade hotspots, men är då inte representativa för urban bakgrund.