Hur mycket påverkar emissionerna, vädret och "miljöpolitiken idag" svårigheterna att nå miljömålet Frisk luft i tätorter till 2020?

I en studie SMHI har gjort har den meteorologiska variabiliteten uppskattats påverka årsmedelhalterna av PM10 och NO2 med cirka 10 % (1).

Emissionerna har en central roll i huruvida miljömålen kommer nås. I de mest belastade trafikmiljöerna, så kallade hotspots, visar studier att det det behövs kraftiga utsläppsminskningar för att nå miljökvalitetsnormerna och därmed även miljömålen för PM10 och NO2 (2) utan ytterligare åtgärder (såsom dammbindning respektive dubbdäcksförbud).

Marknära ozon är en långlivad förorening som hinner färdas långt. Det regionala bidraget av marknära ozon ökar över hela det norra halvklotet. Denna utveckling kräver internationella insatser för att vändas.

(1) Andersson, C., Langner J. och Bergström, R., 2007. Interannual variation and trends in air pollution over Europe due to climate variability during 1958-2001 simulated with a regional CTM coupled to the ERA40 reanalysis. Tellus B, Vol. 59, 77-98.

(2) Gunnar Omstedt m.fl., 2012. Luftkvaliteten i Sverige år 2020 - Uppföljning av miljökvalitetsmålet Frisk luft för trafikmiljöer i svenska tätorter. SMHI METEOROLOGI Nr 150, 2012.