Hur kan spridningsmodellering användas för att uppskatta källfördelning?

För att t.ex. kunna välja ut de mest effektiva åtgärderna för att minska föroreningshalterna är det viktigt att veta vilka de största utsläppskällorna är. T.ex. vid framtagande av åtgärdsprogram ska haltbidraget delas upp och redovisas på regional, urban och lokal skala. På regional skala ska haltbidraget från källorna om möjligt delas upp på nationella, gränsöverskridande och naturliga källor. För urbana och lokala halter bör bidraget från vägtrafik, industri, jordbruk, uppvärmning, sjöfart, arbetsmaskiner, naturliga källor, gränsöverskridande källor och övriga källor anges.

Spridningsberäkningar kan vara till god hjälp vid källfördelning. Emissionsinventeringar kan användas för att beräkna haltbidrag från olika sektorer genom att göra spridningsberäkningar utifrån en emissionssektor i taget. Haltbidraget för respektive källa beräknas som kvoten av halten orsakad av respektive emissionssektor och totalhalten.