Hur kan man uppskatta PM2,5-halter från beräkningar av PM10-halter i SIMAIR?

Följande uppskattningsmetod används f.n. av SMHI. Den utgår från den detaljerade information om årsmedelhalter och årsmedelemissioner som återfinns i SIMAIRs pdf-resultatfiler (med en sida för varje beräknad gata). Man gör separata uppskattningar för regionalt, urbant respektive lokalt haltbidrag enligt följande. Observera att uppskattningen behöver göras för varje gata för sig.

Regionalt haltbidrag: Vi antar att 80 % av detta PM10-haltbidrag är i form av PM2,5.

Urbant haltbidrag: Här antar vi att 60 % är PM2,5.

Lokalt haltbidrag: Använd pdf-filens Tabell 1a med årsmedelemissioner för lokal trafik och anta att haltbidragen är direkt proportionella mot emissionen. Vi antar att 100 % av avgaspartiklarna (Total minus Icke avgas) är i form av PM2,5, medan av partiklarna Icke avgas antas 20 % vara PM2,5. Räkna fram, från kolumnen µg/m,s eller kolumnen mg/s, hur stor andel (%) av Total som då blir PM2,5.

Totalhalt erhålls: Applicera procentsatser enligt ovan på de tre haltbidragen regionalt, urbant respektive lokalt, och addera ihop till en total årsmedelhalt av PM2,5.