Ett nytt basår i SIMAIR finns nu framtaget, hur ska man då göra med korrektion mot mätdata?

Resultaten från SIMAIR (med timupplösning) kan jämföras med mätdata för motsvarande år. Tänk på att mätningen och modelleringen ska representera samma situation. Är det t.ex. en takmätning så passar det bäst att jämföra modellerade halter i urban bakgrund. Är det en mätning i gaturum, så jämför helst med modellering för samma plats, med uppdaterad indata.

Viktigt att notera då man jämför data timvis är att t.ex. timme 2 i SIMAIR motsvarar mätdata för timme 1-2, så att rätt värden jämförs. Ta bort motsvarande saknade värden för både mät- och modelldata. Räkna sedan ut årsmedelvärden, dygnsmedelvärden, och relevanta percentiler beroende på förorening. Korrektionsfaktorer beräknas för respektive medelvärde och percentil som värdet för mätdata dividerat med värdet från SIMAIR.

Korrektionsfaktorn kan sedan användas för att korrigera andra gators beräknade värden i samma tätort.

Ett hjälpmedel för att ta hänsyn till saknade värden och beräkning av dygnsmedelvärden finns som ett Excelverktyg på Reflab-modellers hemsida (Verktyg för utvärdering av luftkvalitetsberäkningar).