Förbättrat scenarioverktyg

Nu finns ett uppdaterat scenarioverktyg som kan användas för att beräkna hydrologiska effekter av anlagda våtmarker - testa nya YtSim direkt!

Våtmarker påverkar flöden i nedströmsliggande områden genom att mellanlagra vatten som annars skulle ha strömmat förbi. Våtmarkens storlek och placering avgör vilken grad av fördröjning och flödesdämpning som våtmarken bidrar med. Högflöden kan komma att sänkas och lågflöden kan komma att höjas, men för att kvantifiera detta krävs relativt avancerade beräkningar. 

Nu finns möjlighet att kvantifiera de hydrologiska effekterna av anlagda våtmarker genom verktyget YtSim - Simulering av åtgärdseffekter. Det interaktiva verktyget har funnits sedan tidigare men har nu uppdaterats med bättre stöd för våtmarksberäkningar.

Hur fungerar våtmarksberäkningarna i nya YtSim?

Användaren markerar först ett område i Sverige där en våtmark ska anläggas. I nästa steg uppmanas man att placera ut den tilltänkta våtmarken med hjälp av ett ritverktyg i kartan. Verktyget beräknar sedan våtmarkens area samt arean av området som avvattnas till våtmarken, dvs våtmarkens uppströmsområde. Användaren kan sedan välja att ställa in en parameter som reglerar hur effektivt våtmarken dräneras, alternativt använda ett förinställt värde som baseras på mätningar från andra våtmarker. Slutligen väljer man tidsperiod för simulering och startar simuleringen. Beräkningen går oftast snabbt och är färdig på någon sekund.

Vilka resultat presenteras?

När simuleringen är klar visas en resultatvy med sammanfattande tabell och diagram. Denna kan skrivas ut i pdf-format och läggas som bilaga till en våtmarksplan. Tabellen visar hur flödesvariationen påverkas av våtmarken med beräknad flödesdämpning i procent. Tidsserier över flöden och vattennivåer kan även laddas ner i excelfiler för vidare analyser utanför YtSim.

Hur testar jag nya YtSim?

Gå direkt till webbsidan för YtSim och testa verktyget: vattenwebb.smhi.se/ytsim-eviwet/