Inventering av verktyg för våtmarksplanering

Under hösten 2020 genomförs en internationell inventering av verktyg för våtmarksplanering av Qianhui Yuan, en student vid Mastersprogrammet i hållbar utveckling vid Uppsala universitet. 

Qianhui Yuan, praktikant vid Uppsala universitet, jobbar just nu med att inventera och analysera olika verktyg för beslutsstöd inom våtmarksplanering som används runt om i världen. Hon undersöker specifikt vilka digitala lösningar och funktioner som förekommer i de olika verktygen. Sammanställningen blir ett viktigt underlag för utvecklingen av det våtmarksverktyg som nu påbörjas inom EviWet-projektet för svenska användare.

Qianhui läser sista året på Masterprogrammet i hållbar utveckling på Uppsala Universitet och genomför sin praktik som handleds av Dr. Claudia Teutschbein (Uppsala Universitet) och Dr. Niclas Hjerdt (SMHI) som en del av hennes utbildning. Hon har en bachelorexamen i mät- och styrteknik från Kina. Qianhui har ett genuint intresse för återställning och underhåll av våtmarker för klimatanpassning, biologisk mångfald och hållbar utveckling som härrör från minnen av ett våtmark nära hennes hemstad som med tiden försämrades och förlorade den biologiska mångfalden.

Claudia och Qianhui
Claudia Teutschbein och Qianhui Yuan Foto Uppsala universitet Förstora Bild