Forskning från EviWet på EGU 2022

Forskning inom EwiWet presenterades på den internationella konferensen EGU 2022 i Wien, Österrike.

Forskare inom EviWet studerar hur torvbildande våtmarker påverkar hydrologiska processer och preliminära resultat presenterades på den internationella konferensen EGU 2022 i Wien, Österrike. Jelmer Nijp m.fl. höll en presentation med titeln "Hydrological processes in undisturbed northern peatlands - Relative impact on water conservation and streamflow".

Till skillnad från våtmarker med öppen vattenyta påverkas hydrologin i torvbildande våtmarker av torvens olika egenskaper. Dels påverkas porutrymmet i torven av fuktighet genom att materialet sväller/krymper, och dels avtar både avdunstning och lateralt grundvattenflöde med djupet under markytan. Detta gör att hydrologin påverkas genom självreglerande processer på ett komplicerat sätt.

Preliminära forskningsresultat visar att de självreglerande processerna påverkar avrinningen från våtmarker på olika sätt men ytterligare arbete krävs för att få bättre överensstämmelse mellan simulerade och observerade grundvattennivåer i våtmarker.