Havs- och vattenmyndigheten
 Miljöövervakningsdata

Kust och Hav

Datavärden SMHI är på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärd för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning. En datavärds uppdrag är att leveranskontrollera, lagra och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella marina miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas. Mer information om den nationella marina miljöövervakningen finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar ska ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för Samordnad Svensk Miljöövervakning. Finansiär och huvudman för marina miljöövervakningen är Havs- och vattenmyndigheten. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till data.

Vad gäller dataformat, kvalitetsmärkning och använda metoder, klicka här.

Programområde: Oceanografi

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta
Information
Dataserie Kontakt
Nationella data
Fria vattenmassan, trendövervakning
Hydrografi och närsalter Östersjön och Västerhavet
1979-20xx Karta
Information
Data SHARK
(SMHI)
Regionala data
Fria vattenmassan, trendövervakning
Hydrografi och närsalter Östersjön och Västerhavet
1980-20xx Karta
Information
Data SHARK
(SMHI)

Programområde: Marin biologi

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta
Information
Dataserie Kontakt
Makrofauna
mjukbotten

Makrofauna mjukbotten,
Bottniska viken

1983-20xx Information Data

Jan Albertsson
(UMSC)

Makrofauna mjukbotten,
eg. Östersjön

1971-20xx Information Data

Jonas Gunnarsson, Stefan Tobiasson
(DEEP), (LNU)

Makrofauna mjukbotten,
Västerhavet

1983-20xx Information Data

Fredrik Pleijel
(TMBL)

Vegetationsklädda
bottnar

Vegetationsklädda bottnar,
eg. Östersjön

1993-20xx Information Data

Susanne Qvarfordt
(DEEP)

Vegetationsklädda bottnar,
Skagerrak

1993-20xx Information Data

Jan Karlsson
(TMBL)

Fria vattenmassan,
hydrografi, kemi
och biologi

Pelagial kemi och biologi, Bottniska viken

1989-20xx Information Data

Joakim Ahlgren
(UMSC)

Pelagial kemi och biologi, eg. Östersjön

1982-20xx Information Data

Jakob Walve
(DEEP)

Pelagial kemi och biologi, Västerhavet

1979-20xx Information Data

SHARK
(SMHI)

Sälbestånd

Gråsäl

1989-20xx Information Data Olle Karlsson
(NRM)

Knubbsäl

1988-20xx Information Data

Vikaresäl

1995-20xx Information Data

 


Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmallar

Fältprotokoll

Kvalitetsmärkning av data

Vägledning för rapportering av regionala och nationella marina miljöövervakningsdata till SHARK

Att rapportera regionala data

Hydrografi 1 (Metadata, Temperatur)
Hydrografi 1a, (Förenklat för kustkontroll)
Hydrografi 2 (Syrgashalt, Svavelväte, Ammonium, pH)
Hydrografi 3 (Salthalt, Humus, Alkalinitet)
Klorofyll a (Fluorescens, Klorofyll a)
Växtplankton (Håv, Slang, Mixat, Fluorescenstopp)
Primärproduktion (Primärproduktion)

Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)

Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram

Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer

Kvalitetssystemet

Fria vattenmassa, hydrografi, kemi och biologi
Makrofauna mjukbotten


Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Hydrografi och närsalter,
kartering

Siktdjup
Växtplankton
Växtplankton biovolymer (PEG_BVOL)
Primärproduktion
Djurplankton, trend och områdesövervakning
Djurplankton (bilaga till kvalitetsmanual)
Artlista beskrivning, (.xls)

Kontaktpersoner:

SHARK
Utföraransvarig datavärdskapet - SMHI
shark@smhi.se

Lars Hansson
Datavärdsansvarig - HaV larsjohan.hansson@havochvatten.se
Tel: 010-6986369
Enheten för miljöövervakning Kunskapsavdelningen
Post: Box 11 930 ,
Kontor: Gullbergs Strandgata 15,
404 39 Göteborg

 

Denna sida uppdateras av SMHI, Uppdaterad: 2018-11-21