Risk för vattenbrist

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Kartor och information om lågflöden från SMHI uppdateras varje måndag. Kartor och information om grundvatten från SGU uppdateras måndagar efter den 25:e.

Nulägesbild (14 augusti)

De stora grundvattenmagasinens fyllnadsgrad i stora delar av landet är under eller mycket under de normala. Vid vissa mätstationer ligger nivåer nära de lägst uppmätta någonsin för årstiden. Grundvattensituationen har fortsatt att förvärras under våren och sommaren.

Sjöarnas fyllnadsgrad och flöden i många vattendrag är generellt sett låga i landets södra, mellersta och nordvästra delar. Hjälmaren ligger på en rekordlåg nivå och även i Vättern är nivån låg.

Nederbörden har under 2017 varit mindre än normalt i större delen av Sverige i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. Under juli månad var nederbörden över det normala i Norrbotten, men under eller mycket under den normala i stora delar av norra Götaland och södra Svealand.  Under första delen av augusti så har nederbörden varit under det normala i delar av Skåne, Östergötland, östra delen av Västerbotten och Norrbottens län samt delar av Jämtlands och Västernorrlands län.

Frågor och svar om vattensituationen 2017 på Krisinformation.se

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Nulägesbild (14 augusti)

De stora grundvattenmagasinens fyllnadsgrad i stora delar av landet är under eller mycket under de normala. Vid vissa mätstationer ligger nivåer nära de lägst uppmätta någonsin för årstiden. Grundvattensituationen har fortsatt att förvärras under våren och sommaren.

Sjöarnas fyllnadsgrad och flöden i många vattendrag är generellt sett låga i landets södra, mellersta och nordvästra delar. Hjälmaren ligger på en rekordlåg nivå och även i Vättern är nivån låg.

Nederbörden har under 2017 varit mindre än normalt i större delen av Sverige i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. Under juli månad var nederbörden över det normala i Norrbotten, men under eller mycket under den normala i stora delar av norra Götaland och södra Svealand.  Under första delen av augusti så har nederbörden varit under det normala i delar av Skåne, Östergötland, östra delen av Västerbotten och Norrbottens län samt delar av Jämtlands och Västernorrlands län.

Frågor och svar om vattensituationen 2017 på Krisinformation.se

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Risk för vattenbrist i följande områden:

Grundvatten (SGU)

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna mycket under de normala i följande län:
Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.

Vattendrag och sjöar (SMHI)

Kronobergs län

Sjön Möckeln i Helgeåns avrinningsområde till början av september.

Övre delarna av Ronnebyåns avrinningsområde till mitten av september.

Helgasjön i Mörrumsåns avrinningsområden till mitten av september.

Uppsala län

Större delen av Fyrisåns avrinningsområde till mitten av september.
Övre delen av Tämnarens avrinningsområde till mitten av september.
Nedre delen av Forsmarksåns avrinningsområde till slutet av september.

Kalmar län (utom Öland), Jönköpings län (östra delen)

Delar av Emåns avrinningsområde till mitten av september.

Botorpsströmmens avrinningsområde till slutet av september.

Nedre delen av Viråns avrinningsområde till mitten av september.
Delar av Storån och Vindåns avrinningsområde till slutet av september.

Gotlands län 

Bästeträsk till slutet av september.

Östergötlands län

Stora delar av Motala ströms avrinningsområde inklusive sjöarna Roxen, Glan, Sommen och Åsunden till slutet av september.
Söderköpingsån avrinningsområde till mitten av september.

Värmlands län, Västra Götalands län

Större delen av Upperudsälvens avrinningsområde inklusive dess biflöden till slutet av september. Byälvens avrinningsområde, nedre del av huvudvattendraget med biflöden till slutet av september.
Tidans avrinningsområde till mitten av september.

Södermanlands län, Stockholms län (roslagskusten)

Eskilstunaåns, Trosaåns samt Nyköpingsåns avrinningsområden till slutet av september.
Delar av Boströmmen, Skeboåns och Norrtäljeåns avrinningsområden till mitten av september.

Dalarnas län (utom Dalafjällen)

Lillälvens avrinningsområde till slutet av september.

Grundvatten (SGU)

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna mycket under de normala i följande län:
Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.

Vattendrag och sjöar (SMHI)

Kronobergs län

Sjön Möckeln i Helgeåns avrinningsområde till början av september.

Övre delarna av Ronnebyåns avrinningsområde till mitten av september.

Helgasjön i Mörrumsåns avrinningsområden till mitten av september.

Uppsala län

Större delen av Fyrisåns avrinningsområde till mitten av september.
Övre delen av Tämnarens avrinningsområde till mitten av september.
Nedre delen av Forsmarksåns avrinningsområde till slutet av september.

Kalmar län (utom Öland), Jönköpings län (östra delen)

Delar av Emåns avrinningsområde till mitten av september.

Botorpsströmmens avrinningsområde till slutet av september.

Nedre delen av Viråns avrinningsområde till mitten av september.
Delar av Storån och Vindåns avrinningsområde till slutet av september.

Gotlands län 

Bästeträsk till slutet av september.

Östergötlands län

Stora delar av Motala ströms avrinningsområde inklusive sjöarna Roxen, Glan, Sommen och Åsunden till slutet av september.
Söderköpingsån avrinningsområde till mitten av september.

Värmlands län, Västra Götalands län

Större delen av Upperudsälvens avrinningsområde inklusive dess biflöden till slutet av september. Byälvens avrinningsområde, nedre del av huvudvattendraget med biflöden till slutet av september.
Tidans avrinningsområde till mitten av september.

Södermanlands län, Stockholms län (roslagskusten)

Eskilstunaåns, Trosaåns samt Nyköpingsåns avrinningsområden till slutet av september.
Delar av Boströmmen, Skeboåns och Norrtäljeåns avrinningsområden till mitten av september.

Dalarnas län (utom Dalafjällen)

Lillälvens avrinningsområde till slutet av september.

Nederbörd och grundvatten

Nederbördssituation

Anledningen till de låga flödes- och grundvattennivåerna är att det fallit mindre nederbörd än normalt under hösten/vintern 2016/2017. Detta mönster har observerats sedan början av 2016. I augusti 2017 har det hittills fallit mindre nederbörd än normalt i de områden som har högst risk för vattenbrist.

Grundvattensituation

Grundvattenläget är i stort sätt oförändrat och fortsatt allvarligt för stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland, som har nivåer som är mycket lägre än vad som är normalt för årstiden. Nivåerna har som väntat sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland.

Nederbördssituation

Anledningen till de låga flödes- och grundvattennivåerna är att det fallit mindre nederbörd än normalt under hösten/vintern 2016/2017. Detta mönster har observerats sedan början av 2016. I augusti 2017 har det hittills fallit mindre nederbörd än normalt i de områden som har högst risk för vattenbrist.

Grundvattensituation

Grundvattenläget är i stort sätt oförändrat och fortsatt allvarligt för stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland, som har nivåer som är mycket lägre än vad som är normalt för årstiden. Nivåerna har som väntat sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland.

Nederbördsavvikelse för 2016

Avvikelse för nederbörd 2016
Årsnederbörden i procent av den normala år 2016 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2017

Nederbördsavvikelse hittills under 2017
Nederbördsavvikelse hittills under 2017 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)

Nederbördsavvikelse för 2016

Avvikelse för nederbörd 2016
Årsnederbörden i procent av den normala år 2016 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2017

Nederbördsavvikelse hittills under 2017
Nederbördsavvikelse hittills under 2017 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)